Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd

Gweld beth rydyn ni’n ei wneud er mwyn defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon a lleihau ein hôl troed carbon

Ein dulliau ni o reoli’r amgylchedd

Ein pwrpas yw gofalu bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio mewn ffordd gynaliadwy, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni am i’r ffordd rydyn ni’n rheoli effaith ein sefydliad ar yr amgylchedd fod yn esiampl i eraill yng Nghymru. Byddwn yn:

  • lleihau’r carbon deuocsid a’r nwyon tŷ gwydr eraill sy’n mynd i’r amgylchedd o ganlyniad i’n gweithgareddau
  • defnyddio llai o ynni yn ein swyddfeydd a’n hadeiladau
  • defnyddio llai o ddŵr
  • defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon yn ein prosesau
  • anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi
  • teithio llai o filltiroedd mewn ceir
  • ystyried ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn ein gwaith caffael  

Mae ein Datganiad Polisi Amgylcheddol yn cynnwys rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad amgylcheddol.

Yn 2017/18 llwyddasom i wella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus 

Llwyddasom i ddal ein gafael ar y safon rheoli amgylcheddol IS014001:2015 yn dilyn archwiliadau a gwirio annibynnol allanol.  

Llwyddasom i ddal ein gafael ar yr ardystiad coetiroedd (Safon Sicr Coetiroedd y Deyrnas Unedig) ar gyfer Ystad Goed Llywodraeth Cymru a reolir gennym ni, yn dilyn archwiliadau a gwirio annibynnol. Mae hyn yn ein galluogi i gynhyrchu pren ag ardystiad Forest Stewardship Council® FSC®/PEFC ar yr ystad.
Ein côd drwyddedu yw FSC – C115912.

Rydym wedi dal ein gafael ar ein hachrediad gan yr UK Spill Association, gan sicrhau ymateb effeithiol i ddigwyddiadau.  

Gwelwyd lleihad o 13% yn yr allyriadau a oedd yn deillio o’n hadeiladau a theithio ar fusnes, gan ragori ar ein targed o 5%.  

Yn yr adeiladau a ddefnyddir gennym llwyddasom i leihau ein defnydd o’r canlynol: 

  • trydan 5.6%
  • dŵr y prif gyflenwad 6.2%
  • LPG 12.9% 

Gwelwyd lleihad o 10.9% yn y milltiroedd a deithiwyd gennym ar fusnes.  

Mae rhagor o wybodaeth yn ein hadroddiad blynyddol System Rheoli’r Amgylchedd a’n Amcanion Amgylcheddol 2019-22.

Ebrill 2019. 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

ISO 140041:2015 Tystysgrif cofrestru System rheoli amgylchedd PDF [772.3 KB]
Polisi Amgylcheddol 2018 PDF [126.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.