Arfer gorau mewn rheoli carbon

Wind turbines

Astudiaethau achos o leihau effaith carbon

Gwnaethom gynnal cyfres o brosiectau arddangos mewn pedwar rhan o’n busnes i ddangos sut y gellir lleihau ein heffaith garbon.

Mae’r astudiaethau achos yn crynhoi sut y cynhaliwyd y prosiectau arddangos, beth oedd y canlyniadau a’r hyn a ddysgwyd gennym a allai fod yn ddefnyddiol i eraill.

Adeiladau

Gosod areau solar ffotofoltaig

Gosod goleadau LED

Trafnidiaeth

Cerbydau trydanol a seilwaith gwefru

Prynu beic trydan ar gyfer Maes y Ffynnon

Tir ac asedau

Treialu dulliau ar gyfer sefydlu mwsogl migwyn yn gyflym i adfer ardal o gors ddiraddiedig yng Nghors Fochno

Ail-wlychu ardal o gyforgors ddiraddiedig yng Nghors Fochno trwy ddefnyddio byndio isel

Ôl-osod asedau gweithredol gyda phaneli solar ffotofoltäig

Gwella ein cyfleusterau i hybu teithio egnïol a chynaliadwy

Caffael

Mireinio amcangyfrifon allyriadau ar gyfer cadwyn gyflenwi gweithgareddau coedwigoedd

Treialu offeryn cynllunio carbon i leihau allyriadau contractwyr mewn prosiectau adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd

Adroddiadau

Rydyn ni wrthi’n cynhyrchu deunyddiau a fydd yn gymorth i rannu ein dull, gan gynnwys:

Adroddiadau wedi’u comisiynu

#ByddGarbonBositif