Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Medi 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-18081a Doc y Frenhines, Abertawe – beth oedd y sefyllfa o ran glaw ar adeg y canlyniad? A fu digwyddiad o law â thebygolrwydd o 1 mewn 5 hyd at 48 awr cyn samplu? A oedd unrhyw amodau amgylcheddol eithriadol eraill? A ydych yn ymwybodol o unrhyw ddigwyddiadau o lygredd / gollyngiadau gerllaw? EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18043a Llifogydd yn Little Wern SY21 9LQ ar 1 Mehefin 2019. Cyfeirnod Llif Tywydd Sych: 2024392-49 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18048a Cais am adroddiadau a dogfennau safle ynghylch Gorsaf Bŵer Pwynt Hinkley C EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18063a Digwyddiad o fân lygredd yng Nghlawdd Poncen ym mis Awst 2019 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18093a Canolfan nwyeiddio neu losgi ar Heol Cleidda, Llancaeo EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18082a Adroddiad o ganlyniadau model ymholiadau trwyddedau morol TLSB EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18085a Llanfihangel-y-pwll – cofnodion o gwynion ynghylch lledaenu ar y tir EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18096a Esemptiadau gwastraff yn Heol y Doll SY20 8BL ac ym Mharc Eco Dyfi SY20 8AX EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18125a Gwariant y contract TG yn 2018 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18178a Trwydded tynnu dŵr ar gyfer Fferm Geufron, Bryncrug LL36 9RW EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18191a Gwn hwyaid EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18239a Cilfach Tywyn: Beth oedd y sefyllfa o ran glaw ar adeg y canlyniad? A fu digwyddiad o law â thebygolrwydd o 1 mewn 5 hyd at 48 awr cyn samplu? A oedd unrhyw amodau amgylcheddol eithriadol eraill? A ydych yn ymwybodol o unrhyw ddigwyddiadau o lygredd / gollyngiadau gerllaw? EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18083a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd aber afon Dyfi a gohebiaeth EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18095a Problemau yn Sesswick, Wrecsam EIR (2004) Yn digwydd
ATI-16987c Ystlumod yn y system dwneli yn Rhyd-y-mwyn EIR Appeal Yn digwydd
ATI-18094a Cyfleusterau storio TGCh EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18147a Dyddiadau pob arolwg hydrograffig a gynhaliwyd ar afon Conwy ac ar aber afon Conwy EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18150a Copi o'r arolwg a grëwyd gan Geoff Lilies yn 2018 EIR (2004) Yn digwydd
ATI-17896c Apêl – ni chynhelir gwybodaeth ynghylch yr amser a dreuliwyd gan ECO yn cyflawni gwaith beilïaid EIR Appeal Yn digwydd
ATI-18152a Copi o unrhyw wybodaeth sydd gennych parthed draenio dŵr wyneb ar gyfer yr eiddo newydd yn 61 Heol Caerfyrddin EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18027b Cynllun ynni dŵr Dolbantau EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18158a Enw'r clwb saethu a oedd ynghlwm wrth y broses o adnewyddu prydles Ystad y Goron EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18161a Ystadegau trwyddedau gwialen Cymru yn ystod y blynyddoedd diweddar EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18167a Copi o ffurflenni tynnu dŵr EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18172a Cais am wybodaeth am orsaf fonitro Llanerfyl EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18183a Gwybodaeth sy'n ymwneud â Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr Wedi'u Fflworeiddio (Diwygiad) 2018 EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18198a Unrhyw ymchwiliadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru i Natura 2000 EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18200a Adroddiad asesu priodol a gynhaliwyd parthed cais i dynnu dŵr WPCC501 EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18217a Cais am wybodaeth a gynhelir sy'n ymwneud â thirlenwi hanesyddol EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18263a Trwyddedau gorsafoedd pŵer glo Cymru sy'n cymryd rhan yn y Cynllun Cenedlaethol Trosiannol a gaiff eu rheoleiddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Yn digwydd
ATI-18254a Cais am wybodaeth amgylcheddol yn unol â Chyfarwyddeb Ewrop 2003/4/EC EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-18077a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer amrywiad ar drwydded Pwynt Hinkley C EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
Diweddarwyd ddiwethaf