Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Medi 2018.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-15888a Cost derfynol y contractau a ddyfarnwyd i RSK Environmental Ltd a WRc plc EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15920a Data biomas cocos ar gyfer aber afon Dyfrdwy a Chilfach Tywyn EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15889a Manylion y cyfreithiwr ar gyfer achos T0147259 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15836a Data ar gyfer Hinkley EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15964a Data ar gyfer Hinkley EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15890a Trwydded rhywogaethau – copi o'r drwydded i gau'r frochfa moch daear EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15923a Adroddiad CEFAS ar Hinkley EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15944a Cais am wybodaeth pysgodfeydd, erlyniadau a gorfodi EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15953a Pwynt Hinkley – dogfennau sy'n ymwneud â phenderfyniadau EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15980a Adroddiad llygredd – Chwarel Brofiscin EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15954a Cyfrifon Gorchymyn Rheoleiddio Afon Dyfrdwy 2015–2017 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15982a Gwybodaeth am ddigwyddiad o lygredd ar Lôn yr Afon, Saltney  EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15988a Caniatâd Llywodraeth Cymru ar gynllun creu Coetir Glastir EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15739b Lord Grove – copïau o ddogfennau'r cais (Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, arolygon ac ati) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15993a Caniatáu hela adar yn AGA Aber Afon Dyfi EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16105a Waun Mawn (ACA y Preseli) – manylion a chopïau o'r caniatadau a roddwyd i gynnal gwaith palu archeolegol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-11509e Yr holl ohebiaeth ers 10/07/18 ynglŷn â chais cynllunio E/37351 Uned Ddofednod ar Dir i'r Gogledd o Lanmyddyfi ger Llandeilo SA19 6SD EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15983a Manylion elw ariannol yn sgil saethu ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru (hefyd nifer y ceirw/baeddod a ddifawyd) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15984a Manylion yr adolygiad o’r cynllun peiriannau EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15990a Cost ymgynghorwyr Cyfoeth Naturiol Cymru  FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15739c Coedwig Lord's Grove – trwydded i gwympo coed, manylion pellach ynglŷn â'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15991a Gohebiaeth ynglŷn â digwyddiad o chwistrellu Asulox ar 31 Gorffennaf 2018 ym Mhen Cerrig-calch EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15740b Randall Parker Foods Limited  EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15739d Copïau o'r holl drwyddedau cwympo coed a dogfennau ar gyfer ardal rheoli adnoddau naturiol afon Gwy rhwng 2015 a 2018 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15896a Halogi/trwyddedau hanesyddol yn The Old Sandhole yn Sychdyn EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16110a Biffa, Ffordd Lamby – manylion y drwydded gwastraff peryglus arfaethedig ar y safle (cyfyngiadau, mathau o wastraff a dderbyniwyd) EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16073a Cais am dyniadau dŵr yn ardal yr Eglwys Lwyd, Sir Benfro EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-15886a Cwynion a dogfennau / gohebiaeth parthed Kronospan Ltd, Wrecsam  EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-15994a Rhestr o sylwadau holiadur y Rhath EIR (2004) Anfonwyd gohebiaeth dros dro
ATI-15995a Cynlluniau ynni dŵr pysgodfeydd EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-15815a Coetir Maes Mynach – manylion cwynion ac apeliadau ynghylch y cynllun hwn EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-15946a Cais am gytundeb grant, camau gweithredu'r prosiect a chyngor ac arweiniad parthed Twyni Tywod LIFE EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
Diweddarwyd ddiwethaf