Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Hydref 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-18065a

Cyfarfod a chamau gweithredu Havens Head a Lower Priory

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18048a

Trafodaeth dechnegol ynghylch hepgor system atal pysgod acwstig Hinkley Point C  

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18096a

Cais eithriadau gwastraff ar gyfer strydoedd amrywiol ym Machynlleth

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18063a

Adroddiad am ddigwyddiad o fân lygredd yng Nghlawdd Poncen ym mis Awst 2019

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18043a

Manylion llifogydd mewn eiddo yn y Trallwng ym mis Mehefin 2019

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18191a

Trwyddedau sy'n ymwneud â saethu â gwn hwyaid ar Ynys Môn

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18095a

Nifer yr adroddiadau am achosion llygredd amgylcheddol posib a dderbyniwyd mewn perthynas â chymuned Sesswick a'r cyffiniau yn Wrecsam

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd rhan o'r ymateb – yn ceisio mwy o eglurhad

ATI-18254a

Cais i dderbyn gwybodaeth amgylcheddol yn unol â Chyfarwyddeb Ewrop 2003/4/EC

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18085a

Manylion cofnodion cwynion am daenu ar y tir ar gyfer ardal Llanfihangel-y-pwll dros y 12 mis diwethaf

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18178a

 

Trwydded tynnu dŵr ar gyfer Geufron, fferm ym Mryn-crug

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18125a

 

Y gwariant ar gontractau technoleg gwybodaeth ar gyfer 2018 a'r siart sefydliadol ar gyfer yr Adran TG

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18270a

 

Data monitro gwaith trin carthion ar gyfer lleoliad ar afon Tawe

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18152a

 

Gwybodaeth mewn perthynas â draenio dŵr wyneb yn Cross Hands

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18150a

 

Copi o'r […] 2018 mewn perthynas â dyfrgwn ac afon Cletwr

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd gwrthodiad
Rheoliad Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(g), Diogelu'r Amgylchedd

ATI-18172a

 

Gwybodaeth am lefelau afon Bonwy, Powys

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18167a

 

Copi o ffurflen tynnu dŵr ar gyfer trwyddedau WA/065/0006/011 a WA/065/0006/012 rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18161a

 

Ystadegau trwyddedau gwialen yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diweddar

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-17896c

 

Manylion amser a dreuliwyd yn gwneud gwaith beilïaid

 

Apêl Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

 

Anfonwyd ymateb llawn (heb ei gynnal)

ATI-18263a

 

Trwyddedau gorsafoedd pŵer glo Cymru sy'n cymryd rhan yn y Cynllun Cenedlaethol Trosiannol ac a gaiff eu rheoleiddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18217a

 

Gwybodaeth mewn perthynas â safle tirlenwi hanesyddol yn Sir y Fflint

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18200a

 

Copi o adroddiad asesu priodol a gynhaliwyd parthed cais i dynnu dŵr WPCC501

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18183a

 

Erlyniadau a chollfarnau ar gyfer troseddau o dan adran 29 o’r Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr wedi’u Fflworeiddio

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18158a

 

Enw clwb saethu a oedd ynghlwm wrth y broses o adnewyddu prydles Ystâd y Goron

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18357a

 

Cais am wybodaeth am drwydded saethu â gwn hwyaid

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18265a

 

Gwybodaeth am raglen fuddsoddi arfaethedig yng ngwaith trin Dŵr Cymru yn Newland, Redbrook, Swydd Gaerloyw

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18262a

 

Cais am wybodaeth ynglŷn â thendr a ddyfarnwyd

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18342a

 

Cais dyfrffyrdd ar eiddo yng Nghaerdydd

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18341a

 

Cais dyfrffyrdd ar eiddo yn Abertawe

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18340a

 

Cais dyfrffyrdd ar eiddo yn Abertawe

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18301a

 

Manylion collfarnau ar gyfer cwmni rheoli gwastraff

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18231a

 

Cais am fanylion systemau teleffoni digidol Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

 

Anfonwyd ymateb llawn

 

Diweddarwyd ddiwethaf