Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Hydref 2018.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-15996a Cais am wybodaeth am faglau/cownteri pysgod Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16050a Dogfennaeth ar gyfer trwydded BJ6429 a ildiwyd ar gyfer GDF Suez EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16080a Dogfennau ac adroddiadau sy'n ymwneud â digwyddiad mewn eiddo yn Franksbridge, Llandrindod EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16069a Cais am wybodaeth ariannol ar gyfer maes parcio Niwbwrch EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16126a Gwybodaeth am ddigwyddiad o lygredd yn Uned 7A, Ystad Ddiwydiannol Tafarnau-bach, Tredegar, NP22 3AA EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16075a Data sy'n ymwneud â chigfrain EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16119a Manylion digwyddiad ym Machlud Haul, Minffordd, LL48 6HN EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16088a Gwybodaeth am ymgynghoriad ar y newidiadau yn y drefn caniatáu adeileddau (cyfeirnod: WG34221) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16098a Data ar y penderfyniad i roi diwedd ar saethu ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16121a Gweithgareddau cynnal a chadw ar system ddraenio lefel isel afon Dysynni EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16127a Copïau o'r dogfennau hysbysu ar gyfer SoDdGA – Pwllheli, LL53 7YH EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16140a Cais am wybodaeth am SoDdGA: nifer y safleoedd, amodau, cyllid ac ati EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16138a Cais am ddiwygiadau neu amrywiadau a wnaed i'r drwydded safle a ddyfernir i Waith Dur Tata ym Mhort Talbot EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16163a Bygythiadau ac ymosodiadau ar swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16158a SYMUD GLEISIAID YN Y RHAN O ABER AFON TAWE A GRONNIR EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16172a Nifer y cyfleusterau ailgylchu sydd wedi agor a chau ers 1/4/17 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16164a Gollwng mwd gan Orsaf Bŵer Pwynt Hinkley EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16189a Ymholiad ynglŷn â llwythi a gwastraff EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16205a Cais am wybodaeth am gynhyrchu ffeiliau siâp digidol a chyflwyno mapiau o'r ardal a gwmpasir gan AHNE Gŵyr a grëwyd yn ddigidol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16206a Cais am fanylion unrhyw ddigwyddiadau a adroddwyd ar Fferm Brynposteg, Tylwch, Llanidloes, SY18 6JJ EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16240a Nifer y staff rhan amser sy'n gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16309a Trwydded ystlumod i arolygu ystlumod a safle'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Nyffryn Rhyd-y-mwyn EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15421b Adolygiad mewnol o gais rhyddid gwybodaeth – asesiad Cyfoeth Naturiol Cymru o lygredd aer ar gyfer peiriannau llosgi rhif 2 BiomassUK EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16214a Cais am y dystiolaeth ac adroddiadau a ddefnyddiwyd yn ystod gwaharddiad Cymru ar saethu ffesantod EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16257a Cais am wybodaeth am ddigwyddiad 1803105 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16225a Cofrestr benodol i safle tir hela adar a maint ardaloedd unigol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16256a Cais am gopi o arweiniad mewnol ar gais cynllunio – Pen-y-felin EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16228a Cais am ddogfennaeth ynglŷn â chais am drwydded forol TLSB EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16241a Nifer y digwyddiadau – gwastraff mewn beliau a ollyngir yn anghyfreithlon ar raddfa ddiwydiannol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16247a Ystadegau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ynghylch digwyddiadau EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16246a Dadansoddiad o gostau Gorchymyn Rheoleiddio Afon Dyfrdwy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16265a Cais am y tanwydd sy'n deillio o sbwriel / tunelledd y gwastraff gweddilliol a ymdrinnir gan bob gweithredwr gwastraff perthnasol ledled Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16266a Cais am gopi o adroddiad o ddigwyddiad 1282093 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16255a Cais am wybodaeth am ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i Storm Callum (Cymru gyfan) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16267a Cais am fanylion unrhyw ddigwyddiadau a adroddir ym Maerun, CF3 2UF EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16272a Cais am y tunelledd a reolir gan bob cyfleuster gwastraff sy'n derbyn gwastraff trefol cymysg EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16273a Cais am wybodaeth am yr arian a wariwyd ar amddiffynfeydd llifogydd yn ystod y 10 mlynedd diwethaf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16278a Cais am fanylion a gynhelir ynghylch ymchwiliadau a gynhaliwyd gan eich sefydliad i dipio  EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16268a Copi o Woolmore, Ray (2005), ‘Designation History series Gower AONB’, Asiantaeth Cefn Gwlad EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16275a Cais am gopi o ddata neu adroddiadau sy'n dangos patrymau o fudo trwy gydol y flwyddyn ar gyfer llysywod pendoll yr afon a llysywod pendoll y môr EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16286a Cais am gopi o unrhyw adroddiadau / manylion / lluniau sydd ar gael ynghylch y llifogydd ym Mhont Tyweli, Llandysul, ym mis Hydref 2018 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16258a Cais am wybodaeth ynghylch trwyddedau cludo gwastraff haen uchaf EIR (2004) Yn digwydd
ATI-16188a Perchenogaeth y coetir – Y Flash, Clwyd EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16201a Data parthed mân chwaliad Pier Bae Colwyn ar 1 Chwefror 2017 EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16048a Amddiffynfeydd llifogydd Llanelwy – gwybodaeth dechnegol ynghylch capasiti'r amddiffynfeydd llifogydd EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-16264a Yr holl wybodaeth ynghylch y cais gan Adran Briffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn i gynnal gwaith ar amddiffynfeydd arfordirol neu waith arall yn Aberlleiniog, Ynys Môn EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-16139a Cais am adroddiadau arolygon ystlumod o Dwll Du, Ogof Draenen  EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-16312a Cais Nant y Rhath am ymatebion i'r holiadur EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-16111a Data'r ffurflenni datgan gwastraff a gasglwyd yn ystod y 12 chwarter diwethaf, yn benodol ar gyfer safleoedd y caniateir iddynt dderbyn gwastraff peryglus EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-12532c Cais am arolwg o bysgod yn dilyn llygredd afon Teifi ar 17 Rhagfyr 2016 neu oddeutu'r dyddiad hwnnw EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-15890b Trwydded rhywogaethau – copi o'r drwydded i gau'r frochfa moch daear – yr holl ddogfennau ategol EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-16215a Copi o adroddiad adran 10 ar gyfer Llyn Parc y Rhath EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-16239a Cais am fanylion llawn y contract a'r grant ar gyfer grant coetir Gwern-y-go EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-16104a Is-gontractwyr Cyfoeth Naturiol Cymru a gyflogwyd ar gyfer unrhyw waith a wnaed ar waith llifogydd Rhodfa'r Marina EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf