Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Tachwedd 2018.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-16277a Cais am fanylion digwyddiad a adroddwyd – rhif y digwyddiad yw 78176 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16439a Cais am gopïau o nodiadau cludo gwastraff ar gyfer NRW-WME029306 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-11509f Yr holl ddogfennaeth parthed uned dofednod maes Glanmyddyfi EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16335a Cais am restr o rybuddion tywydd ym mis Hydref 2018 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16337a Cais am wybodaeth am geisiadau am drwyddedau gan ganolfannau ailgylchu gwastraff peryglus EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16334a Cais am gopi o'n Llawlyfr Coedwigaeth EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16349a Manylion y cytundeb fframwaith ar gyfer ailofodi a chwistrellu cemegion EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16364a Adroddiad amgylcheddol parthed Llanelwy LL17 0DJ EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16634a Cais am wybodaeth am Lan yn Neuadd Argoed (afon Alun) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16425a Cais am gopi o adroddiad digwyddiad Coed y Mynydd Isaf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16386a Ffigurau achosion o aflonyddu rhywiol o 2015 ymlaen FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16428a Cais am ‘gopi cyfreithiol llawn swyddogol’ o'r dyfyniad ar gyfer afon Wysg (afon Wysg isaf) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16429a Cais am gopi o'r cytundeb tir – Coedwig y Creunant EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16469a Cais am yr holl ddogfennau a gynhelir sy'n ymwneud â'r tir yng Nghwm-bach, Margam EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16565a Cais am gopi o lythyr protocol cyn gweithredu a dderbyniwyd sy'n ymwneud â gwaharddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ar saethu EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16454a Cais am gopïau o'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r ymchwiliad i lygredd piblinell Valero EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16464a Nifer ymwelwyr ac incwm Niwbwrch yn 2017/18 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16476a Cais am wybodaeth am ddigwyddiad 80677 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16510a Cyfleuster ailgylchu Aber-miwl EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16490a Hanes piblinell cyflenwi dŵr Cronfa Ddŵr Cyffty EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16548a Cais am wybodaeth am Orchymyn Rheoleiddio Cocos Afon Dyfrdwy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16563a Cais am gopïau o'r holl drwyddedau cwympo coed a roddwyd yn ystod y ddau fis diwethaf (a allai effeithio ar ystlumod pedol) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16509a Cais am ddogfennaeth – Befesa Salt Slags Limited EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16468b Trwydded tynnu dŵr – Yr Eglwys Lwyd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16463a Cais am ddata allforion gwastraff a wrthodwyd EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16508a Cais am wybodaeth am ddigwyddiadau hanesyddol o lygredd ar Ystad Ddiwydiannol Parc y Bont EIR (2004) Wedi ei wrthod
ATI-16536a Llifogydd yn Nant Gwawr, Aberaman EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf