Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mawrth 2020.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-19353a

Gofyn am gopi o ymateb a anfonwyd ar gyfer ATI-13838a

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19364a

Gofyn am gofnod cwynion ar gyfer Ty Gwyn Stables

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb wedi'i olygu

ATI-19332a

Gofyn am gopi o ymateb ATI-04192a

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19317a

Gofyn am fanylion ar feddalwedd Olrhain Quartix am gerbyd penodol sy'n eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19295a

Gofyn am Gynllun Dyluniad Coedwig neu Gynllun Adnoddau Coedwig Dwyrain Bannau Brycheiniog a Choed y Mynach

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19250a

Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19283a

Gofyn am wybodaeth am drwyddedau gollwng yn ystod COVID-19

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

ATI-19294a

Cais i fonitro'r all-lifau o Lanandras, Powys

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19273a

Gofyn a yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud cais i awdurdod lleol ers y daeth y rheoliadau Systemau Draenio Cynaliadwy i rym mewn perthynas ag adeiladu llwybrau coedwig newydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19292a

Gofyn am arolygon trwydded cwympo coed ar gyfer Pen Llŷn

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

ATI-19242a

Gofyn am Gopi o gofnodion ar gyfer Fforwm Rheoli Tir Cymru, is-grŵp llygredd amaethyddol

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19247a

Gofyn am wybodaeth am gwympo coed yn Fferm Wynt Pen-y-Cymoedd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

ATI-18834b

Gofyn am wybodaeth bellach ynglŷn â'r llygredd ar Fferm Garthffosiaeth Trebannws

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19202a

Cais am ddogfennau sy'n ymwneud â Thrwydded Cocos Masnachol Aber Afon Dyfrdwy

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 13 / Deddf Diogelu Data

ATI-19208a

Gofyn am ddata ar gyfer Arolwg Nodweddion Dŵr

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-19228a

Gofyn am ddogfennau ar gyfer Safle Tirlenwi Hafod

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19096a

Gofyn am wybodaeth am yr arbenigwyr tacsonau a chynefinoedd a gyflogir gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Estyniad Rhyddid Gwybodaeth

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Diweddarwyd ddiwethaf