Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mai 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-17412a Iechyd a diogelwch – Smerdon Tree Services EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17385a Cais am adroddiad o ddigwyddiad 26/06/2002 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17425a Ceisiadau a wnaed am drwyddedau – SoDdGA Twyni Gronant EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17424a Rhestr o offer electronig a thrydanol sy’n wastraff gweithredol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17332b Ynni a gymorthdalir EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17426a Ymholiad ynghylch trwyddedau i ladd adar gwyllt EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17428a Tunelledd prosesu gwastraff i’w droi’n ynni y Catalog Gwastraff Ewropeaidd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17437a Cais am ddogfennau trwyddedu ar gyfer safle SA10 6EN EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17442a Cais am ddogfennau ac adroddiadau sy'n ymwneud â chwmni bragu cymunedol Cwrw Iâl EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17438a Tarddiad defnydd crai biomas Doc y Barri EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17422a Cais am wybodaeth am nifer yr achlysuron y mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi defnyddio ei bwerau o dan Atodlen 9A i Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17444a Llwythi rhyngwladol gwastraff pren – mewnforio/allforio EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17447a Cais am wybodaeth am allforio teiars EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17333b Strwythur newydd staff Cyfoeth Naturiol Cymru FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17481a Cais am wybodaeth fanwl ynghylch hysbysfwrdd a osodwyd yn Ninas Powys EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17506a Rhestr gyfoes o achosion a gofnodwyd o ladd pysgod yn ystod y cyfnod o fis Gorffennaf 2018 hyd heddiw EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17514a Y defnydd o danwyddau a grëwyd o wastraff yng ngwaith sment Padeswood yn 2018 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17529a Gwybodaeth am waith cwympo coed masnachol Plas Pentre / Fferm Pentre SA37 0ET  EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17552a Gwybodaeth ynghylch estyn contract Western Bio Energy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17534a Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â gofalu am Warchodfa Natur Cynffig EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17603a Cais am y ddau ymateb i'r ymgynghoriad parthed daeareg y safle yn Neuadd Cwmyoy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17535a Cais am wybodaeth am esemptiadau gwastraff EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17537a Cais am wybodaeth am goetir Pen Aran EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17553a Gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru gyda Nicklaus Joint Venture Group Ltd ym Machynys ar lygod y dŵr EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17554a Adroddiad astudiaeth i Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer y cyn-safle pelydr-X, Ffordd Cefn Gwrgan, Margam, Port Talbot EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-12532d Llygredd ar afon Teifi – mis Rhagfyr 2016 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17578a Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â cholli coed ar ystadau Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystod yr haf diwethaf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17441a Cwympo coed yn Nyffryn Irfon – cais am asesiad risg EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17421a Cais am ddogfennau sy'n ymwneud â chamau gorfodi yn erbyn safle yn CF48 4AR EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-17480a Cais am wybodaeth ynghylch adroddiadau o ystlumod yn Neuadd y Sir (Yr Wyddgrug) EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
Diweddarwyd ddiwethaf