Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mai 2018.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd  Esemptiad a weithredwyd
ATI-15117a Cais am yr holl gofnodion cyfathrebu rhwng CNC a'r sefydliadau canlynol: Cynghrair Cefn Gwlad, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, ac Ymddiriedolaeth Anifeiliaid Hela a Bywyd Gwyllt.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15119a Cais am fynediad at ddata allforio gwastraff mewn perthynas ag allforio tanwydd sy'n deillio o wastraff (h.y. tanwydd sy'n deillio o sbwriel (RDF) a thanwydd a adferwyd o solidau (SRF)) o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15122a Cais am fynediad at ddata allforio gwastraff mewn perthynas ag allforio tanwydd sy'n deillio o wastraff (h.y. tanwydd sy'n deillio o sbwriel (RDF) a thanwydd a adferwyd o solidau (SRF)) o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Gan gynnwys gwybodaeth am dunelledd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15134a Cais am ddogfennau ynglŷn â safle yn Llangolman, Clunderwen, gan gynnwys yr holl fanylion a gofnodwyd ynglŷn â'r hysbysiad safle hyd yn hyn, canlyniadau arolwg Cam 2 o'r safle, y dyddiadau y cafodd y safle ei arolygu, dyddiadau unrhyw ohebiaeth gyda'r perchennog blaenorol ynglŷn â'r hysbysiad, a chopïau gwirioneddol o unrhyw ohebiaeth gyda'r perchennog blaenorol mewn perthynas â'r hysbysiad. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15129a Cais am wybodaeth ar ddigwyddiadau olew yr adroddwyd amdanynt, wedi'u rhannu rhwng achosion y digwyddiadau olew a adroddwyd, y nifer o ddigwyddiadau Categori 1 a 2, ac wedi'u rhannu'n ddigwyddiadau olew yr adroddwyd amdanynt rhwng y cyfnod 01/01/14 a 31/12/17 yng Nghymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15135a Cais am ffigurau allyriadau ac oriau gweithredu o Orsaf Bŵer Aberddawan Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14873b Cais am gofrestr ar gyfer Forest Wood Cascob, Cascob Firs a Rocky Wood (Sir Faesyfed) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15143a Cais am yr adroddiad arolygu diweddaraf perthnasol ar gyfer South Wales Wood Recycling Ltd ar gyfer y safleoedd trwyddedig yng Nghasnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14951b Cais am yr holl weithdrefnau ac unrhyw ddeunydd arall mewn perthynas â sicrhau bod CNC yn bodloni ei rwymedigaethau statudol o ran Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a safleoedd Ramsar lle y bo trwyddedau yn cael eu rhoi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15157a Cais am unrhyw ddogfennau eraill yn ymwneud â DIAG, gan eithrio Biomas Rhif 2. Diweddariad 2017 hyd yn hyn, os gwelwch yn dda. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15195a Cais am wybodaeth oddi wrth Fferm Garth Isaf, Rhondda Cynon Taf, ynglŷn â faint o ddeunydd a fewnforiwyd i'r safle a faint a dorrwyd a'i lenwi o'r tu mewn i'r safle, ynghyd â faint o ddeunydd sydd i'w allforio neu dorri neu ei lenwi o hyd er mwyn cwblhau ailsiapio’r tir. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15179a Cais am yr holl gwynion a gofnodwyd gydag CNC yn ymwneud â Biomas Rhif 2 yn y Barri o fis Gorffennaf 2017 hyd at fis Mai 2018, gan ddarparu'r holl ohebiaeth yn ymwneud â'r cwynion hyn.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15191a Cais am leoliad yr holl safleoedd sydd â thrwydded CNC i ollwng dŵr i gwrs dŵr, suddfan, gwely cyrs Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15186a Cais am gopi o'r drwydded amgylcheddol ar gyfer y gwaith ar Afon Rhondda ym Mhontypridd a wnaed rhwng mis Mai 2017 a mis Ionawr 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15205a Cais am yr holl wybodaeth a gedwir gan CNC yn ymwneud â digwyddiadau llygredd, tir llygredig, niwsans, gweithgareddau tirlenwi, neu weithgareddau a ganiateir ar safle RAF Sain Tathan Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn (eglurhad)  
ATI-15207a Cais am fanylion i ba raddau mae llygredd a physgodfeydd  yn cael eu hariannu ledled Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb rhannol – aros am eglurhad pellach  
ATI-15211a Cais am wybodaeth ynglŷn â Bike Park Holdings Ltd Wales, gan gynnwys drwy ba awdurdod y gall Bike Park Wales neu unrhyw olynydd roi dirwyon yn y fan a'r lle a pha awdurdod – heddlu neu fel arall – sy'n archwilio cefndir y "marsialiaid" a gyflogwyd gan Bike Park Wales Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15235a Cais am unrhyw wybodaeth a gedwir gan CNC yn ymwneud â'r gwaith arolygu a wnaed gan United Environmental Services Ltd o 1 Booths Park, Chelford Road, Knutsford. Mae gan y sawl sy'n gwneud cais bryderon am y datblygiad a'r effaith ar bysgodfeydd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15234a Cais am yr holl wybodaeth a chyfathrebu a rannwyd rhwng CNC a TLSB Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb rhannol – aros am eglurhad pellach  
ATI-15238a Cais am ddatgeliad llawn o'r holl ymweliadau a phrofion a wnaed ar gyfleuster Sensient yn Felin-fach dros y ddwy flynedd ddiwethaf Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15292a Cais am gopi o'r asesiad effaith tynnu dŵr ar brosiect Poblogaethau Gwangod Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-15262a Cais am gopïau o'r holl ddogfennau, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, llythyrau, negeseuon e-bost ac astudiaethau a arweiniodd at CNC yn dod i'r casgliad fod y tanwydd ar gyfer biomas Rhif 2 yn Woodham Road, Dociau'r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15263a Cais am gopïau o'r cais gwreiddiol am drwydded (Cyfeirnod PAN-001941), yr holl ohebiaeth rhwng CNC a chynghorwyr amrywiol, ynghyd â'r holl ddiwygiadau.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15294a Cais am wybodaeth yn ymwneud â gwaith dur Port Talbot rhwng mis Ionawr 2016 hyd at y presennol, gan gynnwys yr holl gyfathrebu ac adroddiadau ansawdd aer llawn.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
Diweddarwyd ddiwethaf