Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mawrth 2020.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-18646d

Gofyn am gopi o ganiatâd Adran 28e ar gyfer Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Trelogan

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18455b

Gofyn am wybodaeth ynghylch Asesiad Canlyniad Llifogydd y cyfeirir ato mewn llythyr at Gyngor Bro Morgannwg

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19118a

Gofyn am fanylion cydymffurfiaeth gwastraff ar gyfer trwydded cludo gwastraff yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19119a

Cais am wybodaeth am brotocol diogelwch ar gyfer Cronfa Ddŵr Blaen Bran

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18847b

Gofyn am gost gyfartalog y goeden neu fesul hectar ar gyfer yr arfer o chwistrellu mewn i goesynnau

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Wedi cau

ATI-19113a

Cais am gopi o'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer safle Fferm Cosmeston Uchaf

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-19052a

Gofyn am gopi o'r adroddiad monitro ar ôl adeiladu ar gyfer Trwydded y Madfall Ddŵr Gribog Llandŵ ar gyfer 5 a 6 Sutton Road

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

ATI-19053a

Gofyn am wybodaeth ar gyfer prosiectau, rhaglenni a siartiau sefydliad Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19063a

Gofyn am wybodaeth am Newid a Thrawsnewid Adnoddau Dynol Cyfoeth Naturiol Cymru, a gweithrediad systemau, prosiectau a rhaglenni adnoddau dynol newydd 

Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19007a

Cais am nifer y coed a blannwyd, a nifer y coed a gwympwyd yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19044a

Gofyn am wybodaeth am drwyddedau gweithredol ynghylch magu dofednod neu foch

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18803b

Cais am unrhyw adroddiadau, arolygon, digwyddiadau ger Betws-y-coed

Apêl Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18970a

Cais am wybodaeth ‘rheoli nwy’ asesiad amgylcheddol ar gyfer safle tirlenwi Aber-miwl

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-19043a

Gofyn am wybodaeth am systemau ariannol

Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19051a

Gofyn am wybodaeth am Gronfa Ddŵr Brynbuga a Chronfa Ddŵr Talybont

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-19026a

Gofyn am wybodaeth am unrhyw ddŵr sy'n cael ei ollwng sy’n fwy na'r gorlif arferol i mewn i afon Wysg o Dal-y-bont ar Wysg

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-19039a

Cais am feintiau lleoliadau tomenni glo a'r polisi o ran adfywio

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth

ATI-19024a

Gofyn am gopi o drwydded safle gwasgaru Ardal Forol Cardiff Grounds

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn (cadarnhawyd yn rhannol)

ATI-19031a

Gofyn am drwydded safle ar gyfer Safle Tirlenwi Pwllfawatkin, Rhyd y Fro, Pontardawe

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18835a

Gofyn am ddata sy'n ymwneud â nifer y digwyddiadau tipio anghyfreithlon yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19032a

Cais am adroddiadau arolygu asesiad risg Nant Clydach Ynysybwl

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18966a

Cais am Organagram gan gynnwys manylion cyswllt

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18977a

Gofyn am restr o doriadau sy'n ymwneud â thrwyddedau gwastraff a gosodiadau Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18993a

Gofyn am wybodaeth am safleoedd tomenni glo yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

ATI-18607c

Gofyn am ddata pellach ar gludo ar draws ffiniau

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18734b

Gofyn am wybodaeth am y drwydded gollwng dŵr ar gyfer Chwarel Ton Mawr, Caerdydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18949a

Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â Chontractau Hyfforddiant Allanol

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18956a

Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â gwariant ar hyfforddiant allanol

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18944a

Gofyn am gopi o'r asesiad priodol cysgodol ynghylch rhyddhau beleod er mwyn effeithio ar Ardal Cadwraeth Arbennig Ystlumod Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd gwrthodiad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(f) Gwybodaeth a ddarparwyd yn wirfoddol

ATI-18953a

Gofyn am nifer yr argraffwyr, llungopiwyr, y defnydd o bapur, arlliwiau yn Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18961a

Cais am ragor o wybodaeth sy'n ymwneud ag adroddiad digwyddiad

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18892a

Cais am ddata allforion tunelledd gwastraff

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18918a

Gofyn am restr o safleoedd monitro allweddol ar afonydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18901a

Gofyn am wybodaeth am fewnforio ac allforio pren rhwng mis Ionawr 2018 a mis Chwefror 2020

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18879a

Gofyn am gopïau electronig o adroddiadau monitro llosgyddion ar gyfer Llosgyddion Gwastraff Trefol yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth

Diweddarwyd ddiwethaf