Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mawrth 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-17207a Sylweddau ymbelydrol – ardal Rhondda Cynon Taf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17040a Copi o femorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Afonydd Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17049a Canolfan gwaith treulio anaerobig ym Mhencefn Dryscol yn Nhregaron – cais am fanylion trwydded EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17050a Cyfanswm a wariwyd ar gyflenwyr cyfreithiol allanol ers 2015 FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17080a Llygredd – digwyddiadau amaethyddol a choedwigaeth yn nalgylch afon Ceulan ger Ceredigion EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17081a Gwybodaeth am delegyfathrebu a rhwydweithiau FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17083a Adroddiadau adolygiad perfformiad blynyddol ar gyfer yr holl gyfleusterau troi gwastraff yn ynni EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17085a Ymgynghoriad ar arbrofi sensitifrwydd TSLB EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17101a Gwybodaeth ar Gam 2 prosiect llifogydd Pleasant Heights EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17113a Polisi salwch a nifer y diwrnodau o wyliau a gariwyd ymlaen FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17127a Arbrofi er mwyn trwyddedu Nestlé i dynnu dŵr o'r ddyfrhaen yn yr Eglwys Lwyd, Sir Benfro EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17108a Cofnodion o gwynion parthed St Merryn Meat Limited EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17116a Cytundeb concordat â Bear Grylls EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17120a Cost ariannol yr ymchwiliad i is-ddeddfau EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17128a Pob dogfen sy'n ymwneud â fferm Penrhyddlan Isaf, Llandinam EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17130a Ffioedd cyfreithiol yr ymchwiliad cyhoeddus EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17148a Cydsyniad A28 – Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar Ynys-hir, parthed newid o ran pori EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17149a Data cynllunio ysgol newydd yn Nhrefynwy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-14694d Hebog tramor, data safleoedd nythu gyda chydraniad o 10km22 EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17159a Gwybodaeth ar waith Nine Mile Point o drin gwastraff EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17178a Ar gyfer tunelledd gwastraff pren amheryglus (gan ymgorffori'r holl dunelledd sy'n ymwneud â chodau'r Catalog Gwastraff Ewropeaidd) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17179a Achosion o dorri amodau trwydded Biomas y Barri EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17180a Amddiffynfeydd llifogydd arfaethedig Cyfoeth Naturiol Cymru ger Dinas Powys EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17165a Cyfathrebiadau'r Gweinidog o ran yr angen am asesiad o’r effaith amgylcheddol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17173a Gohebiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru i ACau parthed cynllun llifogydd Nant y Rhath, Caerdydd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17217a Cais am drwydded forol gorllewin canol Abertawe (CML1858) – copïau o'r ohebiaeth sy'n ymwneud â'r penderfyniad EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17012b Cysylltiad rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Biomass No. 2 EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16987b Adolygiad mewnol o gais rhyddid gwybodaeth – ystlumod yn y system dwneli yn Rhyd-y-mwyn EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17208a Yr holl ohebiaeth ers mis Awst 2018 sy'n ymwneud â Maes yr Eisteddfod Genedlaethol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17239a Ymholiad cwmni cymorth teleffoni FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17238a Data ar Barthau Perygl Nitradau o adolygiad 2017 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-11509h Uned dofednod maes ar dir i'r gogledd o Lanmyddyfi ger Llandeilo SA19 6SD EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17053a Gohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Penfro ac Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau – llifogydd ym mis Tachwedd 2018 EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17084a Manylion £6 miliwn y gronfa natur a wariwyd yn 2014/15 EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17131a Polisïau newid a chynllunio'r sefydliad EIR (2004) Anfonwyd gohebiaeth dros dro
ATI-17175a Gwybodaeth am raddau cyflog swyddogion gorfodi pysgodfeydd FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17107a Copi o'r drwydded ystlumod ar gyfer Tŷ Gorwelion (2011–12) EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-17270a Traeth Coch – penderfyniad cyntaf ar garthffosiaeth – hysbysiad o benderfyniad EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-17115a Cynllun Llifogydd Dinas Powys – cais am adroddiad EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf