Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mawrth 2018.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd  Esemptiad a weithredwyd
ATI-14768a Cais i dderbyn yr holl ddeunyddiau cyfathrebu i CNC ac oddi wrth CNC yn ymwneud â gwaith clirio ym Mlwch Signal Gellilydan rhwng Blaenau Ffestiniog a Thrawsfynydd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14709a Cais am gopïau o'r holl ddogfennau, gan gynnwys cofnodion a negeseuon e-bost a gedwir gan CNC, yn ymwneud â monitro, cynllunio ac amserlen comisiynu'r gwaith biomas yn Woodham Road Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14783a Cais am yr holl wybodaeth mae CNC yn ei chadw am Gilfach Tywyn  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Wedi cau  
ATI-14612b Cais am ddogfen gyfreithiol, fel gweithredoedd teitl ynghyd â "Chadarnhau Derbyn", naill ai oddi wrth denantiaid Coombe neu ei gwmni ar gyfer Comin Pengwern Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14755a Manylion y camau gorfodi a gymerwyd yn erbyn Cyrus – RW Group Ltd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14760a Cais am unrhyw fanylion mae CNC yn ei chadw am ddigwyddiad llygredd yn ymwneud â ffermdir Fenns Bank ym mhentref Bronington Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14787a Cais am ohebiaeth gyda CEFAS a chopi o gontract Swyddfa'r Post ar gyfer trwyddedau gwialen yn dilyn cyfarfod gyda'r Tîm Pysgodfeydd gydag ‘angling news’ Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd yn rhannol – anfonwyd gwybodaeth rannol  
ATI-14795a Gwneud cais am gopi o drwydded ac unrhyw adroddiadau cais am gamau unioni, gydag amcangyfrif o gost trosglwyddo’r drwydded pe na bai unrhyw ddiwygiadau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14815a Cais am restr o sefydliadau a oedd yn gymwys ar gyfer Cam 1 y Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni ond nid ydynt wedi hysbysu CNC o'u cydymffurfiaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-14818a Cais am yr holl wybodaeth mewn perthynas â lefelau sŵn yng Nghyfleuster Cynhyrchu Ynni y Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14821a Cais am wybodaeth bellach ar Gyfleuster Cynhyrchu Ynni y Barri, o'r hyn yr anfonodd y sawl a wnaeth y cais yn wreiddiol ar 20 Chwefror  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14832a Cais am wybodaeth am unrhyw ohebiaeth, gan gynnwys Cynlluniau Atal Tân a Systemau Rheoli Amgylcheddol y safle, mewn cysylltiad â gweithrediadau South Wales Wood Recycling Ltd Rhif 1 – Heol Llan, Pen-y-bont ar Ogwr Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14835a Cais am yr holl wybodaeth am South Wales Wood Recycling Ltd Rhif 2 – Manylion trwyddedau ar gyfer safleoedd ar wahân i'r rhai a nodwyd, yn ychwanegol at unrhyw ddigwyddiadau neu dor-reolau gweithrediadau gwastraff Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14836a Cais am yr holl wybodaeth am South Wales Wood Recycling Ltd Rhif 3 – Yr holl ddogfennau yn ymwneud â Dociau Alexandra, Casnewydd. Gan gynnwys unrhyw drwyddedau neu esemptiad a gedwir yn ogystal â gohebiaeth megis adroddiadau asesu cydymffurfiaeth neu unrhyw gofnodion arolygu eraill. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14837a Cais am yr holl wybodaeth am South Wales Wood Recycling Ltd Rhif 4 – Yr holl ddogfennau'n ymwneud â safle Hen Orsaf Bŵer Llynfi yn Llangynwyd. Gan gynnwys unrhyw drwyddedau neu esemptiad a gedwir yn ogystal â gohebiaeth megis adroddiadau asesu cydymffurfiaeth neu unrhyw gofnodion arolygu eraill. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-13377b Cais am wybodaeth am lygredd ar Afon Tywi ar 26 Mehefin 2017 neu oddeutu’r dyddiad hwnnw Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14862a Yn gwneud cais am wybodaeth ynghylch archwiliadau Valero Operations Support Ltd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd yn rhannol – anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-14952a Cais am yr holl wybodaeth ar yr ymchwiliad gofodol i gynhyrchu methan mewn gwythiennau glo yng Nghymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd gwrthodiad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(d) Ynghanol ei gwblhau
ATI-14867a Cais am wybodaeth yn ymwneud â strwythurau neu nodweddion at ddibenion rheoli perygl erydiad arfordirol / llifogydd, gan gynnwys y lleoliad, y dyddiad a manylion y dynodiad. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14870a Cais am yr holl wybodaeth a gedwir gan CNC ar dir Nant Cwm-du Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14627b Cais am yr holl dystiolaeth a gofnodwyd o'r ymchwiliad i'r asbestos sy'n cael ei dipio'n anghyfreithlon. Yn ychwanegol, yr holl dystiolaeth a gofnodwyd o ymchwiliad CNC i'r sawl sy'n cyflawni trosedd, gan gynnwys 'Gwybodaeth Anhysbys' a anfonwyd atoch drwy e-bost Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14872a Cais am wybodaeth ar unrhyw gyngor cyfreithiol (mewnol neu allanol) a geisiwyd gan CNC yn ymwneud â llosgydd Biomas 2 yn y Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd yn rhannol – anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, troseddol 
ATI-14873a Cadarnhad o berchenogaeth llwybrau ceffylau, hawddfreintiau a chyfamodau yn ymwneud â thir mae CNC yn berchen arno yn Forest Wood Cascob, Cascob Firs a Rocky Wood Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14885a Cais am fanylion yr erlyniad yn erbyn Trade Effluent Services Ltd, gan gynnwys gwybodaeth am y weithdrefn y bu'n rhaid i swyddogion CNC lynu ati, y canllawiau cyfredol sydd ar waith i adfer enillion trosedd, a dadansoddiad o gostau'r erlyniadau  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14887a Cais am unrhyw broblemau/erlyniadau a wnaed yn erbyn y ddau gwmni (Computer Recyclers + Mekatek Electronic Recycling Ltd) gan CNC  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14892a Cais am gyfiawnhad CNC ar gyfer trefnu rheoliadau ar draws deg llif gwastraff  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15040a Cais am yr holl gyfathrebu  rhwng CNC a Chyfleuster Cynhyrchu Ynni y Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)  
ATI-14396b Cais am wybodaeth ynglŷn â'r ymgynghori rhwng CNC a Chyngor Caerdydd yn ymwneud â'r perygl posib gan Chwarel Brofiscin Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14902a Cais am adroddiad CNC ar ei benderfyniad i ollwng mwd o Hinkley Point Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14907a Cais am gyfanswm refeniw o drwyddedau eog a brithyll y môr yn 2017, gan gynnwys sawl deorfa sydd wedi cau ers dechreuad CNC.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14238b Cais am yr holl gyfathrebu mewnol ac allanol a gedwir gan CNC yn ymwneud â Clwyd Breakers Ltd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14926a Cais am yr holl gyfathrebu'n ymwneud ag erlyniad Clwyd Breakers yn 2014 oddi wrth CNC  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14939a Cais am ddata ynglŷn â gwastraff peryglus a gyhoeddwyd gan CNC. Gan gynnwys data ar bwy yw'r prif gynhyrchwyr gwastraff peryglus, y prif fathau o wastraff peryglus a gynhyrchwyd, a’r prif fathau o wastraff peryglus sy'n dal i fynd i safleoedd tirlenwi.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd gwrthodiad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
ATI-14903a Cais am siart cyflawn o sefydliad CNC, gan gynnwys cyfeiriaduron staff Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000) Anfonwyd ymateb llawn  
Diweddarwyd ddiwethaf