Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mehefin 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-17585a Hoffai cynghorwyr cymuned Nyfer a Threwyddel wybod pam y gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru wrthod y rhodd a gynigiwyd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17637a Cyfarfodydd sy'n ymwneud â thrwyddedau cyffredinol a phenodol ar gyfer lladd adar gwyllt EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17638a Synhwyro metel ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17647a Cais am ddata Atodiad A a B ar gyfer safle Sims EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17663a Barn yr asesiad o'r effaith amgylcheddol – plannu ar fferm Penrhyddlan Isaf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17671a Cais gan ddigwyddiad Grit Fest am gopïau o yswiriant, asesiad risg a chaniatâd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17688a Manylion ar ollwng yn anghyfreithlon EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-11509i Uned dofednod maes ar dir i'r gogledd o Lanmyddyfi ger Llandeilo SA19 6SD EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17728a Ymchwiliad i wobr gwasanaeth hir FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17604a Cais am wybodaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch prydlesau hela adar a hawliau chwarae ar dir llanwol Ystad y Goron EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17613a Gwaith cwympo coed yn ystod y tymor nythu yn ystod y pum mlynedd diwethaf EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17687a Cais am adroddiad o achosion hanesyddol o dipio gwastraff yn Nercwys EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-17666a Cyngor cyfreithiol parthed ‘cymryd camau rhesymol’ a gwarchod cynefinoedd â blaenoriaeth EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf