Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mehefin 2018.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd  Esemptiad a weithredwyd
ATI-15117a Cais am yr holl wybodaeth am gyfarfodydd rhwng CNC a’r Gynghrair Cefn Gwlad, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, ac Ymddiriedolaeth Anifeiliaid Hela a Bywyd Gwyllt rhwng 2016 a 26 Ebrill 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15080a Cais am yr holl ddogfennau sydd gan CNC yn ymwneud â Grŵp Gweithredu Llosgydd Dociau’r Barri (DIAG) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15105a Cais am bob gohebiaeth rhwng CNC a’r Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (SRS), o 1 Ionawr 2018 tan 28 Ebrill 2018, mewn perthynas â Chyfleuster Cynhyrchu Ynni y Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15318a Cais am faint o amser y mae'n ei gymryd i CNC ymateb i geisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15157a Cais am unrhyw ddogfennaeth arall sydd gan CNC yn ymwneud â Grŵp Gweithredu Llosgydd Dociau'r Barri (DIAG), nid sy’n ymwneud yn uniongyrchol â Chyfleuster Cynhyrchu Ynni y Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15195a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC ar ail-lunio tir ar Fferm Garth Isaf, Cymru  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14044b Cais am yr holl ddogfennau rhwng sefydliadau etifeddol CNC a CEFAS mewn perthynas â thrwyddedau morol sydd wedi’u rhyddhau yn Hinkley Point  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15235a Cais am holl ddogfennau CNC ynghylch arolygon pysgodfeydd a gynhaliwyd ar Swinchiard Brook Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15238a Cais am gopi o'r holl ymweliadau safle ac unrhyw brawf a gafodd ei wneud gan CNC yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yng nghyfleuster Sensient yn Felin-fach Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15207a Cais am fanylion sydd gan CNC o ran cyllid i fynd i'r afael â llygredd afonydd ledled Cymru  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb rhannol – aros am eglurhad pellach  
ATI-15234a Cais am yr holl ddogfennau sydd gan CNC sy'n ymwneud â chais/ymgynghoriad trwydded forol ar gyfer y morlyn llanw arfaethedig ym Mae Abertawe  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb rhannol – aros am eglurhad pellach  
ATI-15211a Cais am yr holl fanylion ynglŷn â rheoli tir gan CNC yng Nghoetir Gethin, Merthyr Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14951b Cais am yr holl ddogfennau ar y gweithdrefnau ar gyfer rhoi trwyddedau i sicrhau bod CNC yn bodloni eu rhwymedigaethau statudol o ran Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15292a Cais am gopi o asesiad effaith tynnu dŵr ar brosiect poblogaethau herlod/gwangod ar hyd Afon Hafren  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-15262a Cais am yr holl wybodaeth a arweiniodd CNC i ddod i'r casgliad na ddylid storio tanwydd ar gyfer Cyfleuster Cynhyrchu Ynni y Barri ger y llosgydd/safle ynni Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15348a Cais am yr holl ddogfennau mewn perthynas â chais i newid Cwrs Dŵr Cyffredin yn ystod Cyfnod 1 adeiladu Pleasant Height’s ym Mhorth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth wedi'i gwrthod heb ei dal (dim pwll) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) – Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-15471a Cais am fanylion trwyddedau CNC a roddwyd i Gymdeithas Pysgodfeydd Dyfi Newydd i reoli nifer y mulfrain a hwyaid danheddog ar Afon Dyfi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15372a Cais am yr holl ddogfennau sydd gan CNC o ran trwyddedau morol a gyhoeddwyd ar 22 Mawrth 2018 ar gyfer Hinkley Point Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15434a Cais am yr holl fanylion sydd gan CNC ar drwyddedau sydd gan safle tirlenwi Trecatti yn Nowlais Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15294a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC yn ymwneud ag ansawdd aer yng ngwaith dur Port Talbot o Ionawr 2016 hyd heddiw Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15179a Cais am bob gohebiaeth yn ymwneud â chwynion a dderbyniwyd gan CNC a Chyngor Bro Morgannwg yn ymwneud â Chyfleuster Cynhyrchu Ynni y Barri o fis Gorffennaf 2017 i 18 Mai 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15429a Cais am sgoriau arfarnu risg weithredol a digwyddiadau System Dosbarthu Cyffredin Datix ar gyfer safleoedd sment ledled Cymru ar gyfer 2017 a 2016 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15263a Cais am gopi o'r cais gwreiddiol am drwydded amgylcheddol a gafodd ei wneud gan Paperback Collection and Recycling Limited ar 23 Mawrth 2018  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15416a Cais am yr holl ddogfennau sydd gan CNC ar Fferm Wynt Bryn Blaen / Jones Bros. Ruthin (Civil Engineering) ar gyfer gwaith sypynnu concrit wedi'i gymysgu'n barod Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15336a Cais i gael gwybod faint o dir y mae CNC wedi'i golli trwy feddiannaeth wrth gefn yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
Diweddarwyd ddiwethaf