Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-17128b Dogfennau pellach sy'n ymwneud â fferm Penrhyddlan Isaf, Llandinam EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17553b Llygod y dŵr – Machynys EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17799a Cais am ddata sy'n dangos swm y ceisiadau mynediad at wybodaeth a dderbyniwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17804a Achosion o lygredd amaethyddol – faint ohonynt oedd yn ad-droseddwyr EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17771a Cais am wybodaeth am gynllun llifogydd Dinas Powys EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17783a Mae The Lion wedi bod yn gyfrifol, neu wedi cael ei erlyn, am lygredd yn y nant yn ystod y pum mlynedd diwethaf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17806a Data ar ansawdd y dŵr ym Marina Conwy a Marina Deganwy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17833a Cytundebau rheoli ar gyfer afon Gwy (is-afonydd) ac SoDdGA Corsydd Nant Colwyn (Gogledd a De) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17807a Trwyddedau i saethu rhywogaethau a warchodir ar afon Dysynni EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17842a Arolygon seismig ym Môr Iwerddon EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17841a Tower Regeneration Limited EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17844a Achub coedwigoedd Dinas Powys a gwarchod cartrefi rhag llifogydd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17870a Ardaloedd Cadwraeth Arbennig i ystlumod ac Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd parthed trwyddedau cwympo coed EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17845a TRWYDDED DATBLYGU MADFALLOD DŴR CRIBOG (S085108/1 a gyhoeddwyd ar 2 Awst 2018 sy'n ymwneud â safle datblygu Parc Busnes Aber-miwl, Powys) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17869a Eglurhad o berchenogaeth, manylion a chyflwr y wal bentyrru ac arglawdd i ffin y safle ag afon Taf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17895a Rheoli cigfrain â thrwydded EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17896a Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â “chydweithio'n fwy effeithiol gyda physgotwyr” – datganiad i'r wasg gan Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Ionawr 2018 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17906a Cais am wybodaeth ynghylch Cronfa Ddŵr Perthcelyn, Aberpennar EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17925a Cais am wybodaeth ynghylch camau gorfodi a gymerwyd o ran amharu ar gynefin madfallod dŵr cribog EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17909a Cais am enwau a chyfeiriadau pob cyfleuster troi gwastraff yn ynni EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17921a Rhaglen gyfalaf Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17924a Cais am gopi o broffil OPERA ar gyfer United Recycled Aggregates Ltd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17480b Cais am wybodaeth ynghylch adroddiadau o ystlumod yn Neuadd y Sir (Yr Wyddgrug) EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17805a Gwaredu gwastraff amheryglus – Cyfarwyddeb 91/271/EEC (y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol) EIR (2004) Yn digwydd
ATI-17903a Gwybodaeth ynghylch Healthcare Environmental Ltd a'i gwmni cysylltiedig, GW Butler EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16048b Amddiffynfeydd llifogydd Llanelwy – gwybodaeth dechnegol ynghylch capasiti'r amddiffynfeydd llifogydd EIR Appeal Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17917a Cais rhyddid gwybodaeth – coed poplys du EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17831a Gohebiaeth a gwybodaeth sy'n ymwneud â Ffynnon Rhingyll EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf