Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 2018.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd  Esemptiad a weithredwyd
ATI-15428a Cais am gopi o asesiad CNC a gynhaliwyd yng Nghanolfan Cynhyrchu Ynni'r Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15437a Cais am yr holl wybodaeth ynglŷn â thipio anghyfreithlon tanciau yn Padeswood (tir Dŵr Cymru) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15448a Cais am gopi o asesiad CNC mewn perthynas â gwiriadau diogelwch ar lifogydd posibl o ganlyniad i ymchwydd llanw a gynhaliwyd yng Nghyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15487a Cais am bob gohebiaeth a dogfennaeth rhwng Cyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri ac CNC  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15488a Cais am bob gohebiaeth ynglŷn â materion a godwyd gan y cyhoedd yn ystod yr ymgynghoriad â Chyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15489a Cais am yr holl ddogfennau ynghylch lleihau gollyngiadau gronynnol a llygryddion eraill yng Nghanolfan Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15491a Cais am bob gohebiaeth ynghylch unrhyw ddŵr llygredig o Gyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15492a Cais am bob gohebiaeth ar sut roedd CNC yn fodlon nad oedd halogiad elifion/gollwng yn cael ei ryddhau i mewn i'r dociau o gwmpas Cyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15494a Cais am bob gohebiaeth a dogfennaeth rhwng Cyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri ac CNC  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15496a Cais am yr holl wiriadau gohebiaeth ac ymchwil a gynhaliwyd gan CNC i gadarnhau effaith Cyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri ar wasgedd dŵr o’r prif gyflenwad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15470a Cais am bob gohebiaeth rhwng CNC ac Associated British Ports ar y carthffosydd a'r gwaith pwmp yn y Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15457a Cais am yr holl ddogfennau ynghylch lleihau gollyngiadau gronynnol a llygryddion eraill yng Nghanolfan Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15373a Cais i gael gan CNC holl godau Catalog Gwastraff Ewrop a dderbynnir gan bob cyfleuster gwastraff neu osodiad yng Nghymru  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15421a Cais am gopi o asesiad llygredd aer CNC ar Gyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15423a Cais am gopi o ddogfennau sy'n dangos y gwiriadau deunydd ar Outetec yng Nghyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-15420a Cais am gopi o adroddiad effaith amgylcheddol CNC yng Nghyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15393a Cais am ddogfennau sydd gan CNC ar eu penderfyniad i ganiatáu defnyddio’r pryfleiddiad cypermethrin Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15418a Cais am gopi o ddogfennau ar effeithlonrwydd ynni llosgydd Cyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-15458a Cais am gadarnhad gan CNC o ran p’un a yw CWM Environmental yng Nghaerfyrddin wedi cael unrhyw erlyniadau, rhybuddion neu hysbysiadau gorfodi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15392a Cais am adroddiadau sy'n cynrychioli'r effaith y mae gweithredoedd CNC wedi'u cael ar famaliaid ysglyfaethus yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig Dyfi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd yn rhannol – anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) – Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-15447a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC ar ymholiad enillion troseddau Arch Motors Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15456a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC ynglŷn â safle tirlenwi Bryn-cae a digwyddiadau llygredd cysylltiedig Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-11509d Cais am wybodaeth sydd gan CNC am sied 16,000 o ieir maes yng Nglanmyddyfi  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15335a Cais am gopi o ddata 2017 ar allforion Cymru o danwydd sy'n deillio o ysbwriel a thanwydd a adferwyd o solidau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15419a Cais am gopi o ddogfennau ar wiriadau pren gwastraff a gynhelir gan Gyfleuster Cynhyrchu Ynni’r Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-15430a Cais am gopi o adroddiad ac atodiad Fforwm Rheoli Tir Cymru a gafodd eu trafod yn y cyfarfod bwrdd ym mis Ebrill 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15343a Cais am yr holl ddata yn ymwneud ag ansawdd dŵr, cemeg dŵr a phrofion dŵr eraill sydd gan CNC yn ymwneud ag Afon Rhymni rhwng Ystradmynach a Chefn Mabli o 2010 i 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-09607c Cais am unrhyw gyngor, sylwadau neu ohebiaeth arall sydd gan CNC ynglŷn â chynlluniau Cyngor Gwynedd i wella A496 Heol y Sir yn Llanbedr, Gwynedd  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15234b Cais am yr holl ddogfennau sydd gan CNC mewn perthynas â phrosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15264a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC ynglŷn â diwygiadau neu amrywiadau a wnaed i'r drwydded safle a ryddhawyd i waith dur Tata ym Mhort Talbot  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14873b Cais i wybod a yw CNC wedi awdurdodi traffig cerbydau ar y llwybr ceffylau i berchnogion Twiscob Top OPD yng nghoedwig Casgob  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15342a Cais am gopïau o'r holl gwynion a gwybodaeth arall sydd gan CNC ynglŷn â fferm yng Nghwmbelan, Llanidloes Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
Diweddarwyd ddiwethaf