Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ionawr 2020.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-18800a

Gofyn am gopi o'r archeb (cyf: 1715_17700) Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Mynediad i Gefn Gwlad

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Ymateb pwynt gwasanaeth

ATI-18808a

Gofyn am gymhwysedd a hyfforddiant ar gyfer perchnogion cychod

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18474b

Gofyn am gopi o'r holl ganlyniadau monitro ar gyfer Gwasanaethau Golchdy UniTech, Crymlyn, Casnewydd, Cymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18760a

Pob tyniad dŵr o fewn 1km i weithrediad dihysbyddu dŵr daear Waterloo Road

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18736a

Gwybodaeth am ollyngiadau diwydiannol o olewau a thanwydd yn ystod y llynedd (2019)

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Ar waith

ATI-18542b

Gofyn am ddogfennau cydymffurfio ar gyfer Safle Tirlenwi Pwllfawatkin

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18716a

Gofyn am bryd y cafodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei hysbysu'n ffurfiol am ddatblygiad Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol ar gyfer Llosgydd y Barri

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18734a

Gofyn am drwydded gollwng dŵr ar gyfer Chwarel Ton Mawr, Caerdydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18735a

Gofyn am wybodaeth ar Safle Tirlenwi Hanesyddol, Longships Road, Dociau Caerdydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18713a

Gofyn am wybodaeth am lygredd mewn dyfroedd rheoledig sy'n deillio o ddefnyddio concrit mâl wedi'i ailgylchu

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18714a

Cais i gael mynediad at wybodaeth – Ymholiad a data am losgyddion yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18715a

Gofyn am y ffigurau gwastraff diwydiannol ar gyfer arolwg Cyfoeth Naturiol Cymru 2012 o orsaf bŵer Aberddawan

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth

ATI-18686a

Gofyn am fanylion ar gyfer Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth, Swyddog Diogelu Data a chyfrifoldeb dros seiberddiogelwch

Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(a) Cysylltiadau rhyngwladol, amddiffyn, diogelwch cenedlaethol, diogelwch y cyhoedd

Diweddarwyd ddiwethaf