Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ionawr 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-16785a Nodwch nifer yr afonydd yng Nghymru sy'n methu â chyrraedd safonau llygredd Ewrop EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16791a Cais am nifer y trwyddedau a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer difa adar EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-11509g Uned dofednod maes ar dir i'r gogledd o Lanmyddyfi ger Llandeilo SA19 6SD EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16709a Cais ynghyd saethu/hela ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16505a Cais am Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd gyda'r gwaith o reoli pysgodfa â rhwydi gafl y Garreg Ddu EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16701a Cais ynghylch trwyddedau rhywogaethau (adar) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16711a Trwydded i ladd cigfrain yng Nghymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16727a Gwybodaeth am ddulliau turio Llanllŷr, Tal-sarn, Llanbedr Pont Steffan EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16464b Adolygiad mewnol o gais rhyddid gwybodaeth – nifer ymwelwyr ac incwm (a sut y cafodd ei wario) o Goedwig Niwbwrch a Llywodraeth Cymru yn 2017/18 EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16729a Trwyddedau i ladd cigfrain EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16762a Cais am wybodaeth am drwydded amgylcheddol – EPR/NB3634RX EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16786a Cais am yr holl wybodaeth a gynhelir sy'n ymwneud ag achosion a adroddir yn First Hydro EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16787a Cais am unrhyw adroddiadau neu wybodaeth fonitro ynghylch llygredd yn ystod y pum mlynedd diwethaf (Nant Llaneurgain) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16790a Cais am fanylion unrhyw ddigwyddiadau a adroddir o dan gyfeirnod 883992 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15993b Cais pellach ar gyfer hela adar ar afon Dyfi EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16772a Hela gyda chŵn hela ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16793a Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â chyhuddiadau o bysgota anghyfreithlon FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16797a Cais am gopi o e-bost i gyngor lleol ynghylch deddfwriaeth cynefinoedd a rhywogaethau EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16705b Camau gweithredu o'r cyfarfod parthed Hendy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16850a Trwyddedau presennol ar gyfer UniTech Services Group EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16808a Cais am gopïau o adroddiadau sy'n ymwneud ag amddiffynfa llifogydd sydd wedi methu – Llangefni EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16810a Cais am drwydded – gollwng dŵr EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16900a Saethu â gwn hwyaid EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16686b Cais am gopïau o unrhyw gyngor cyfreithiol a roddwyd wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru gytuno ar y cam gweithredu hwn a'r ddogfennaeth benderfynu ei hun o ran sut daeth Cyfoeth Naturiol Cymru i gytundeb ar y dull hwn EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16875a Costau tân Llantysilio i Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16564b Gwybodaeth archwilio mewnol neu allanol EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16701b Trwydded i ladd adar EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16837a Cais ynghylch ffermydd dwys yng Nghymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16851a Adroddiad o drafodiadau dros £25,000 FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16884a Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop S085213/1, Safle Eglwys Sant Paul, Stryd Arcot, Penarth EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-14398b Kronospan Limited, Fferm Maesgwyn, Ffordd Caergybi, Y Waun, Wrecsam LL14 5NT [IWOV-HJ1.FID4630309] EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16890a Cofnodion ar gyfer Grŵp Cynghori Pysgodfeydd Lleol Afon Dyfrdwy ac Afon Clwyd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16922a Cynllun Glastir Llandinam EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16728a Cais am gopïau o ddogfennau sy'n ymwneud â monitro trwyddedau – Randall Parker Foods EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-16849a Cais am wybodaeth Arolygon o ystlumod yn Nhwll Ddu, Ogof Draenen EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf