Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ionawr 2018.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd  Esemptiad a weithredwyd
ATI-14600a Cais am yr holl wybodaeth ynghylch cynhyrchwyr pacio yn y DU a gofrestrwyd ar gyfer 2017 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14547a Cais am wybodaeth ar safbwynt CNC ar gyfer dosbarthiadau gwahanol o gyrff dŵr mewn perthynas â gollyngiadau Cilfach Tywyn Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14612a Cais am ddogfennaeth sy'n diffinio ffiniau tir comin Pengwern Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14529a Cais am i bob copi o ohebiaeth, gan gynnwys cofnodion sydd gan CNC, yn ymwneud â chael gwared ar gynnwys carthffos fudr mewn perthynas â chais cynllunio A170194 Bargoed, Llwyncelyn, Ceredigion. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14530a Cais am i holl ymarferion asesu a monitro sŵn a gynhaliwyd mewn perthynas â safle Randall Parker Foods Limited yn Nôl-wen, Llanidloes, SY18 6LX, o 24 Hydref 2017 hyd heddiw, gan gynnwys yr holl gostau a wnaed ar gyfer cynnal gwaith asesu  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-13600c Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC ar waith trin carthion Trebanos gan Dŵr Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14519a Cais am wybodaeth sydd gan CNC ar hysbysiadau o wastraff cartref a fewnforiwyd i safle llosgi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-13081b Cais am adroddiad ar allyriadau bob awr ar gyfer Gorsaf Bŵer Aberddawan rhwng 2016 a 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14476a Cais am restr o ddeiliaid trwyddedau pwrpasol ar gyfer gwastraff a gosodiadau yng Nghymru dros y tri mis diwethaf  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14482a Cais am gopïau o gyfathrebu rhwng CNC a Llywodraeth Cymru mewn perthynas â thrwyddedau cocos yn Afon Dyfrdwy Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14485a Cais am gopïau o gofnodion a arweiniodd at Fferm Henton yn cael ei chategoreiddio fel safle anghyfeillgar  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14499a Cais am feini prawf sgorio CNC a ddefnyddir ar gynlluniau atal tân ar gyfer gweithredwyr gwastraff a gosodiadau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14518a Cais am adroddiad pridd CNC ar gyfer Fferm Bwlchgwyn Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd gwrthodiad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(d) – Wrthi’n cael ei gwblhau
ATI-14474a Cais am wybodaeth ar waith Cynllun Llifogydd y Rhath rhwng Gerddi Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14544a Cais am yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â cheisiadau Nant-y-fuwch am drwydded Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwrthodwyd yn rhannol – anfonwyd gwybodaeth rannol Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4 (b) – Yn amlwg yn afresymol
ATI-14447a Cais am yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â chyllideb pysgodfeydd flynyddol CNC Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14448a Cais am CNC i rannu data a gedwir yng nghronfa ddata Cymru Tanwydd yn Deillio o Sbwriel a Thanwydd Solid a Adferwyd rhwng 2010 a 2017 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14449a Cais i wybod faint o geirw sydd wedi cael eu lladd ers i CNC gael ei ffurfio gyntaf Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14451a Cais i wybod faint o ferlod y mae CNC yn berchen arnynt, faint sydd wedi marw ers i CNC gael ei sefydlu, a beth oedd achos eu marwolaethau  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14446a Cais am restr o gwynion swyddogol neu droseddau yn ymwneud â thrwydded a wnaed yn erbyn Gweithfeydd Trin Dŵr Gwastraff Caerdydd yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14437a Cais am ragor o wybodaeth am Gynllun Llifogydd Nant y Rhath a Gerddi'r Rhath Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14438a Cais am wybodaeth ynghylch pa ofynion a osodwyd gan CNC ar St Modwen Developments mewn perthynas â’u cynnig i ryddhau dŵr wyneb o'u datblygiad Glan Llyn i Monk's Ditch yn Llan-wern, Casnewydd   Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14394a Cais am wybodaeth ar bob rhywogaeth oresgynnol a geir yng Nghymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14396a Cais am yr holl wybodaeth am ddŵr daear llygredig posibl yn Chwarel Brofiscin Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14445a Cais am gopïau o gais am drwydded forol ac unrhyw Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd sy'n gysylltiedig â Wylfa Newydd  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14395a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC am ddigwyddiadau ym Mryn Neuadd ym mis Ionawr, Chwefror a Mawrth 2003 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14398a Cais am wybodaeth o ran Kronospan Limited, Fferm Maesgwyn, Ffordd Caergybi, y Waun, Wrecsam, LL14 5NT Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14402a Cais am wybodaeth i weld a yw CNC wedi cyhoeddi trwydded dŵr gwastraff newydd i Dŵr Cymru mewn perthynas â phwyntiau sbarduno amlder gollwng Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
Diweddarwyd ddiwethaf