Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Chwefror 2020.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-18950a

Gofyn am gopi o'r drwydded ar gyfer AB3393FL

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18926a

Gofyn am ddogfen a ddiweddarwyd ar gyfer trwyddedau adar a gyhoeddwyd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18900a

Cais am ddata Atodiad A a B ar gyfer safle Sims

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18869a

Gofyn am wybodaeth ar gyfer coed a gwympwyd ar ystadau Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer tyrbinau gwynt a llinellau pŵer

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth

ATI-18874a

Gofyn am wybodaeth am newid tenantiaeth ar gyfer Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Nid yw'r wybodaeth a wrthodwyd yn cael ei chadw (dim pwll)

ATI-18878a

Gofyn am wybodaeth am gymorthdaliadau a grantiau Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Nid yw'r wybodaeth a wrthodwyd yn cael ei chadw (dim pwll)

ATI-18861a

Cais am gostau a chyllideb prosiect Lliniaru Llifogydd Dinas Powys

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18846a

Cais am wybodaeth am dir halogedig ar gyfer y safle yn Burton, Wrecsam

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18847a

Gofyn am restr o ardaloedd lle mae'r arfer o chwistrellu mewn i goesynnau yn cael ei ddefnyddio ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18848a

Gofyn am nifer y coed a gwympwyd ar gyfer pob datblygiad fferm wynt ar y tir yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18860a

Gofyn am wybodaeth am farwolaeth pysgod yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18810a

Cais am ddogfennau sy'n ymwneud â Thrwydded Forol Morlyn Llanw Bae Abertawe

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd gwrthodiad

ATI-18816a

Gofyn am wybodaeth am adroddiadau monitro rhywogaethau eogiaid ifanc

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18834a

Gofyn am wybodaeth am lygredd o Fferm Garthffosiaeth Trebannws

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18607b

Gofyn am wybodaeth bellach ar gyfer data cludo ar draws ffiniau a ddiweddarwyd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18806a

Gofyn am gopïau o unrhyw brydles(au) sy'n ymwneud â Fferm Wynt Pen-y-Cymoedd a leolwyd ar dir sy'n eiddo i Weinidog Cymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb wedi'i olygu

ATI-18770a

Cais am eglurhad ynglŷn â'r Is-ddeddf Gyffredinol

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18772a

Gofyn am bolisi a gweithdrefnau gweithredu cyfredol ac arfaethedig Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer rhoi sylwadau yn ystod y cyfnod ymgeisio ynghylch llygredd ardal silio arfaethedig o unedau cywion ieir newydd yng Nghymru.

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18805a

 Gofyn am wybodaeth am lwybr coedwigaeth trwy Coed y Parc, Penrhyn Gŵyr

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18803a

Cais am unrhyw adroddiadau, arolygon a digwyddiadau ger Betws-y-coed

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Ar waith

ATI-18745a

Gofyn am arolygon sy'n ymwneud â phathewod ynghylch Cynllun Lliniaru Llifogydd Afon Tregatwg

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18915a

Gofyn am fanylion ar gyfer safle tirlenwi Whitehall

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18717a

Gofyn am gyfanswm yr allyriadau gan yr holl losgyddion gwastraff trefol ac ynni o gyfleusterau gwastraff y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn eu rheoleiddio

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-17518c

Gofyn am ddogfennau ar gyfer erlyn GP Biotech Limited.

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18712a

Gofyn am gopïau o Atodiad A a B ar gyfer SIMS Recycling, EPR/KP3195W

Estyniad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Anfonwyd ymateb llawn

Diweddarwyd ddiwethaf