Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Chwefror 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-16886a Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â'r cytundeb rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a GCC ar gyfer mynediad EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17022a Gwybodaeth am amddiffynfeydd llifogydd afon Wysg / cyngor ar bolisi defnydd tir ategol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16902a Manylion staff a chontractau TGCh EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16933a Asesiadau o effeithiau bioamrywiaeth ar gyfer safleoedd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16647b Lefelau staffio ar gyfer Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol FOI Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16934a Gwybodaeth sy'n ymwneud â'r llwybr beicio arfaethedig trwy gornicyll sy’n bridio ym Mhenllyn, Tywyn, 2010–2012 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16935a Ceisiadau am drwydded ar gyfer gorsafoedd, llosgyddion neu safleoedd trin newydd ar gyfer trosglwyddo gwastraff clinigol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16991a Cais am gopïau o gytundebau mynediad ar gyfer SoDdGA a Chomisiwn Coedwigaeth EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16948a Cofnodion o drwyddedau a chwynion ynghylch Maelor Foods Limited, Lôn Pickhill, Wrecsam EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16772b Hela ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16986a Ceisiadau am drwydded rhenciau agored EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16987a Ystlumod yn y system dwneli yn Rhyd-y-mwyn EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16985a Cais am wybodaeth ynghylch digwyddiad ar afon Teifi ym mis Rhagfyr 2016 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16990a Cais am wybodaeth ynghylch trwyddedau i lansio cychod ar afon Gwy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17005a E-bost ynghylch cynllun lliniaru pysgodfeydd ar afon Tywi EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17008a Ymatebion a gyflwynwyd gan bob gweithredwr yn ddarostyngedig i Reoliad 61 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17010a Pennau Cytundeb Llyn-y-fan 1990 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17043a Gwerthiannau pren EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17012a Cysylltiad rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Biomass No. 2 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17071a Data Minffordd Prosiect Eryri EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17072a Data llygredd priffyrdd EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17078a Ymgynghoriad cynllun ERTW Cwmtyleri EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16951a Cais am ddata'r holl allforion gwastraff o dan god cludo UN3170 EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-14694c Data safle hebogiaid tramor EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf