Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Chwefror 2018.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd  Esemptiad a weithredwyd
ATI-11509c Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC ar y cais cynllunio ar gyfer uned dofednod maes ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin (Cyfeirnod -E/34266) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14752a Cais am wybodaeth a chyfathrebu rhwng CNC a’r Gynghrair Cefn Gwlad, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain neu’r Ymddiriedolaeth Gwarchod Helfeydd a Bywyd Gwyllt mewn perthynas â'r adolygiad saethu  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-12999c Cais am gopi o weithred grant ddiwygiedig ar eiddo personol yn Llanymddyfri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14754a Cais am wybodaeth ar ymarfer milwrol a gynhaliwyd ar 25 a 26 Chwefror yng nghoetiroedd Smilog Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14750a Cais am yr holl wybodaeth mewn perthynas â lefelau llygredd yn Afon Nyfer ym mis Ionawr 2018   Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14708a Cais am gopi o'r adroddiad a gafodd ei wneud ar y digwyddiad yn Afon Cowin  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14722a Cais am wybodaeth ar erlyniad CNC o Atlantic Recycling a David Neal Soils Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14687a Cais i ddarparu gwybodaeth sy'n ymwneud â thrwyddedau a roddwyd i ymyrryd â deyerydd moch daear Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14689a Cais am yr holl wybodaeth am faint o safleoedd gwastraff ar draws de Cymru sy'n gorfod, naill ai trwy amod ar eu trwydded neu gais gan swyddog, cael cynllun atal a lliniaru tân ar waith  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14686a Copïau o ohebiaeth rhwng CNC a Neyland Yacht Haven ers 2010 mewn perthynas â thrwyddedau carthu a gwaredu  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14721a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC yn ymwneud â lefelau amcangyfrifedig llygredd yng Nghyfleuster Cynhyrchu Ynni'r Barri Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14660a Cais i ddatgelu'r holl wybodaeth sy'n ymwneud ag Ymgynghoriad Adolygiad Saethu Cyfoeth Naturiol Cymru  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14661a Cais i ddatgelu'r holl wybodaeth sy'n ymwneud ag Ymgynghoriad Adolygiad Saethu Cyfoeth Naturiol Cymru  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14692a Cais am yr holl wybodaeth am faint o safleoedd gwastraff ar draws de Cymru sy'n gorfod, naill ai trwy amod ar eu trwydded neu gais gan swyddog, cael cynllun atal a lliniaru tân ar waith  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14694a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar y data a gyflwynwyd fel rhan o ddatganiadau a gyflwynwyd ar gyfer trwyddedau bywyd gwyllt er mwyn tarfu ar rywogaethau Atodlen 1 ac a gyhoeddwyd gan CNC mewn perthynas â'r hebog tramor (Falco peregrinus) yn Sir Faesyfed Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd gwrthodiad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(g) – Diogelu'r amgylchedd
ATI-14658a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC ar Chwarel Brofiscin yng Ngroes-faen, de Cymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14613a Cais am yr holl wybodaeth sydd gan CNC yn ymwneud â thipio deunydd yn Fferm Garth Isaf  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14608a Cais am bob gohebiaeth rhwng CNC a Bargoed ynglŷn â'r safle trin preifat  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14601a Cais am yr holl wybodaeth ynghylch cyfarfod a gafodd ei gynnal rhwng CNC a phrosiect llosgydd y Fro Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14611a Cais am wybodaeth sydd gan CNC ar gyfansoddiad radioniwcliad, gweithgaredd a maint y gronynnau a allyrrir gan orsafoedd ynni niwclear yng Nghymru Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14609a Cais am fanylion yr holl erlyniadau y mae CNC wedi eu dilyn dros y blynyddoedd diwethaf, gyda manylion y rhai a oedd yn llwyddiannus a'r rhai nad oeddent yn llwyddiannus Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14556a Cais am wybodaeth am yr holl gynhyrchwyr cyfarpar trydanol ac electronig yn y DU Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14659a Cais am nifer y contractwyr TG (llafur wrth gefn) a gyflogwyd fel adnodd rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Rhagfyr 2017 ar draws yr holl arbenigeddau TG, gan gynnwys faint a wariwyd Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000) Anfonwyd ymateb llawn  
Diweddarwyd ddiwethaf