Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Rhagfyr 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-18240a

Gwybodaeth ynglŷn â halogi dŵr daear posibl os ymestynnir y fynwent yn Llan-ffwyst, Sir Fynwy

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18384a

Copi o drwydded ystlumod ar gyfer eiddo ym Mhen-maen, Abertawe

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb golygedig

ATI-18347a

Cais am ffurflenni archwilio adroddiad asesu cydymffurfiaeth ar gyfer cwmni preifat yn Wrecsam rhwng mis Mehefin a mis Hydref 2019

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18344a

Ymholiadau ynghylch llifogydd/erydiad yn ymwneud ag eiddo a chwrs dŵr cyfagos yn Eglwys-bach, Bae Colwyn

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18267a

Cais am drwyddedau, ffurflenni datgan gwastraff chwarterol, adroddiad asesu cydymffurfiaeth ac adroddiadau cyflwr safle ar gyfer cwmni preifat yn y Barri, Bro Morgannwg

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18147a

Dyddiadau'r holl arolygon hydrograffig a gynhaliwyd ar afon Conwy ac ar aber afon Conwy ar gyfer y 13 blynedd diwethaf

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18358a

Gwybodaeth am gathod mawr byw yn y DU

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18315a

Sawl ymweliad monitro/safle sydd wedi cael eu cynnal â safle penodol yn Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau ym Mhenrhyndeudraeth

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18300a

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ar yr amgylchedd ffisegol ar gyfer Ward 1 a Ward 2 Gorllewin yr Wyddgrug

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18275a

Ansawdd dŵr ymdrochi ar gyfer Llyn Geirionydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18274a

Ffurflenni adroddiad asesu cydymffurfiaeth â’r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) yn ymwneud â chwmni cynhyrchu alwminiwm yn yr Eglwys Newydd rhwng 2011 a 2016

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18045a

Trosolwg o fewnforio ac allforio gwastraff o fis Hydref 2017 hyd at fis Medi 2019

Estyniad i'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18297a

Data ar ddigwyddiad llygredd ym Mhysgodfa Ravensnest

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18346a

Dogfennau'n ymwneud â thrwydded gweithgarwch perygl llifogydd yn y Wern, Powys

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18348a

Dogfennau trwyddedu ar gyfer Chwarel Cemez yng Ngwenfô, Caerdydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18319a

Gwariant Cyfoeth Naturiol Cymru ar gwmnïau allanol sy'n darparu gwasanaethau rheoli costau adeiladu a gwasanaethau rheoli prosiectau adeiladu

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18350a

Copïau o'r holl ddogfennau rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Wilder Britain CIC yn ymwneud ag ailgyflwyno arfaethedig yr eryr aur i Gymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18349a

Nifer y rhybuddion llifogydd ar afon Tregatwg rhwng mis Hydref 2014 a mis Hydref 2019

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18161b

Manylion ymholiadau ynglŷn â ffioedd trwyddedau gwialen

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18266a

Gwybodaeth yn ymwneud â chyfarfod rhwng Claire Pillman (Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru) a’r Tywysog Siarl

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Anfonwyd ymateb golygedig

ATI-18354a

Ffurflenni datgan gwastraff chwarterol ar gyfer pedwar cwmni ailgylchu yn ne Cymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18320a

Adroddiad effaith Cyfoeth Naturiol Cymru ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a'r effaith ar Lwybr Clawdd Offa ar gyfer eiddo yn Sir y Fflint

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18432a

Cais am ohebiaeth mewn perthynas â chyfarfodydd a galwadau ffôn ag Ofgem yn ymwneud â ffatri nwyeiddio biomas Biomass UK No. 2 Limited neu borth y Barri

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-18426a

Nifer gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru sydd ag anableddau

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18406a

Cais yn ymwneud â chost atgyweirio glannau a llwybr afon Wern

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18338a

Nifer yr ymholiadau'n ymwneud â datrysiadau mewnrwyd Cyfoeth Naturiol Cymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18120g

Cyngor a ddarparwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru ar unrhyw faterion yn ymwneud â safleoedd gwastraff gwenwynig / safleoedd tir halogedig

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn (eglurhad)

ATI-18120f

Gollyngiad parhaus biffenylau polyclorinedig yng Nghasnewydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18421a

Cais am gopïau o'r holl gwynion yn ymwneud â safle yn y Trallwng

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18359a

Gwybodaeth amgylcheddol yn ymwneud â chynllun adfer tir ym Merthyr Tudful

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18414a

Cais am wybodaeth yn ymwneud â threillio afonydd yng Nghaerdydd dros y pum mlynedd diwethaf a faint o wastraff sydd wedi'i dynnu ohonynt

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18389a

Cais am restr wirio ar gyfer Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18386a

Cyfanswm cost cyfalaf ardal storio dŵr llifogydd y Bont-faen

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18385a

Cais am ddogfennau trwyddedu ar gyfer safle rheoleiddiedig yng Nghasnewydd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18167b

Ymholiad pellach ynghylch datganiadau trwydded tynnu dŵr ar gyfer 2018

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18413a

Ymholiad ynghylch y dyddiad a adolygodd Cyfoeth Naturiol Cymru'r cynllun saethu ger afon Dysynni

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18388a

Manylion yn ymwneud â storio gwastraff plastig o dan eithriadau gwastraff yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18083a

Cydsyniad ar gyfer codi ffens wrth-ysglyfaethwyr drydanol ar afon Cletwr ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd sy’n ymwneud â gweithredu'r holl gydsyniadau hela adar ar afon Dyfi

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Anfonwyd ymateb golygedig

Diweddarwyd ddiwethaf