Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Rhagfyr 2018.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-16529a Digwyddiadau llygredd hanesyddol – afon Tywi ac afon Teifi EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16509b Cais am ddogfennau trwyddedu – Befesa Salt Slags EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16541a Rhestr o gwmnïau ESOS EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16575a Cais am ddata ar nifer yr achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheolau gwastraff yng Nghymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16562a Cais am broses i ymdrin â rhywogaethau a warchodir a cheisiadau am drwyddedau ystlumod EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16629a Cais am drwydded tynnu dŵr Prince's Gate EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16722a Gorchymyn Rheoleiddio Afon Dyfrdwy  EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16587a Erlyniadau Neal Soils / Atlantic Recycling yn ystod y tair blynedd diwethaf EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16646a Cais am gopïau o'r cyfanswm a wariwyd ar gardiau caffael a rhestr o drafodiadau fesul eitem FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-15776b Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â'r tân ar Fwlch yr Oernant yn Llangollen EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16647a Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â llythyrau staffio Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16645a Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â thrwyddedau rhywogaethau a roddwyd (adar) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16686a Cais am ddogfennau penderfyniadau ar gyfer cais cynllunio P/2017/1149 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16705a Cais am wybodaeth am Fferm Wynt Hendy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16788a Cais am ddata ar ddŵr Fferm Wynt Hendy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16784a Cais am wybodaeth am yr holl drwyddedau cwympo coed y gwnaed cais amdanynt a allai effeithio ar ACA Dyffryn Gwy, ynghyd â dogfennau cysylltiedig perthnasol EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16553a Cais am wybodaeth ynghylch cyflenwad dŵr preifat (monitro sylweddau) EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16584a Cais – defnydd o'r Rheoliadau Difrod Amgylcheddol EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16674a Manylion ynghylch erlyniad Asiantaeth yr Amgylchedd a gyflawnwyd ynghylch tipio anghyfreithlon ar gwrs golff EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-16576a Cais am gopïau o ddogfennau sy'n ymwneud â thelerau prydles Canŵ Cymru ar gyfer y safle EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
Diweddarwyd ddiwethaf