Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-17944a Cais am gopi o gynllun rheoli DMDWA sydd gennych yn eich ffeiliau EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17995a Cais am bob digwyddiad hanesyddol o lygredd a adroddwyd o ran sylweddau ymbelydrol yng Nghanolfan Goetir Gethin EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17936a Cais am gopïau o ddogfennau sy'n ymwneud â monitro trwyddedau – Randall Parker Foods EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17965a Gwybodaeth am y ffatri nwyeiddio Biomas 2 yn y Barri EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17945a Cais am ddata amlinellau llifogydd model neu hydrograff EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17964a SoDdGA Porfeydd Black Brook EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17983a Cais am wybodaeth a gynhelir ar bob achos o dorri amodau trwydded mewn ffatrïoedd llosgi gwastraff trefol EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17988a Cais am ddogfennaeth sy'n ymwneud â monitro Tata Steel, Port Talbot EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18002a Gwybodaeth am drwydded rhif VP3030BX EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18003a Cynllun Llifogydd Dinas Powys EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18001a Ymchwiliad i is-ddeddfau dal a rhyddhau Cymru EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18013a Cais am gostau amcangyfrifedig cyflwyno pob amrywiad ar drwyddedau gwialen EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18014a Copïau o gyfarwyddiadau 2003, 2014 a 2018 a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru ynghylch y rhaniad yn y gwaith o reoleiddio gweithgareddau a drwyddedir EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18021a Cais am wybodaeth ynghylch esemptiadau gollwng dŵr EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18004a Pathewod ger Penfrach EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18005a TRWYDDED DATBLYGU MADFALLOD DŴR CRIBOG (S085108/1 a gyhoeddwyd ar 2 Awst 2018 sy'n ymwneud â safle datblygu Parc Busnes Aber-miwl, Powys) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-16985b DIGWYDDIAD O LYGREDD, AFON TEIFI (TREGARON AC I LAWR YR AFON) – RHAGFYR 2016 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18015a Algâu gwyrddlas gwenwynig yn Fagl Lake, Yr Hôb, Sir y Fflint – mae gwaith monitro cydraniad uchel o'r afonydd yn hanfodol – CAIS EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18016a Manylion maint y graean afonol a dynnwyd o afon Tawe EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17518b Dogfennau erlyn GP Biotech Limited a swmp treialu EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18022a Gwybodaeth am y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18025a Data a gynhelir ar arllwysiadau olew EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18039a Gwaith treulio anaerobig ym Mhencefn Dryscol yn Nhregaron EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18027a Data ar gyfer cynllun ynni dŵr Dolbantau (trwydded tynnu dŵr cyf 22/62/2/0050) EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18040a Prosiect Morfa Friog – cais am ddogfennau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18065a Cyfarfod a chamau gweithredu Haven's Head a Lower Priory EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17012b Cysylltiad rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Biomass No. 2 EIR Appeal Yn digwydd
ATI-17553c Ymholiadau pellach ynghylch Machynys EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17896b Rhagor o fanylion ynghylch y cyfnod y bydd ECO yn gweithio ar bysgodfeydd EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-18041a Cais rhyddid gwybodaeth – cofrestr biffenylau polyclorinedig Cymru EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-18023a Costau chwistrellu'r cyffion ar gyfer rheoli P. ramorum yng Nghymru a chanlyniadau OGB4  EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-18000a Trwydded tynnu dŵr 23/64/12/0013 – cyflenwad dŵr ym Mhlas Panteidal, Aberdyfi, LL35 0RF EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-18018a Ynni dŵr yng Nghymru ac yn Chwarel Brofiscin EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Rhan o wybodaeth a anfonwydEIR 12.4 (ch) Wrth ei chwblhau
ATI-17937a Cais am wybodaeth am safle gwastraff gwenwynig EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-18038a Cais am gopi o gais Stena Line Ports am drwydded forol EIR (2004) Ymateb wedi ei olygu
ATI-17999a Arolygon o ystlumod yn Nhŷ Canol, Aberhonddu EIR (2004) Wedi ei wrthod
Diweddarwyd ddiwethaf