Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 2018.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-12538b

Cais am fanylion ynglŷn â ffermydd dofednod a moch trwyddedig: Nifer yr arolygiadau a gynhaliwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystod 2017 a 2018 a manylion diffyg cydymffurfio

EIR (Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol) (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-13726b

Cais am fanylion ynglŷn â ffermydd dofednod a moch trwyddedig: Cyfanswm yr achosion o lygredd, gyda manylion y math o lygredd

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15234c

Cais am gopïau o ddogfennau mewn perthynas â Phrofion Sensitifrwydd a Senario ar gyfer y Lagŵn Morol, Bae Abertawe

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15344a

Cais ynglŷn â'r mathau o feddalwedd a chymwysiadau cyfrifyddu a ddefnyddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru

FOI (Deddf Rhyddid Gwybodaeth) (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15526a

Cais am gopïau o ddogfennau mewn perthynas â monitro trwyddedau yn Fferm Ddofednod Highfields, Lunnon, Gŵyr

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15532a

Cais am gopïau o ddogfennau mewn perthynas â dynodi SoDdGA yn Lovesgrove, Aberystwyth, SY23 3HW

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15563a

Cais am gopïau o ddogfennau mewn perthynas â monitro trwyddedau – Randall Parker Foods

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15564a

Cais am fanylion erlyniad – Llygru dyfroedd a reolir (Afon Llan) yn 2006

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15577a

Cais am wybodaeth a gedwir mewn perthynas â Chwarel Radur hanesyddol

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15580a

Cais am nifer yr achosion Categori 1 o lygredd cyrff dŵr ar gyfer pob cwmni dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15581a

Cais am gydsyniadau A28 – SoDdGA Dyfi, Gwarchodfa Natur RSPB Ynys-hir 

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15589a

Cais am wybodaeth mewn perthynas â bwlio a/neu aflonyddu a honiadau o wahaniaethu o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru

FOI (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15595a

Cais am fanylion y setliad ariannol terfynol rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a pherchnogion Price's Bridge, Catbrook

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15597a

Cais am fanylion gwaith cynnal a chadw ar wely Afon Wyre yn Llanrhystud

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15613a

Cais am gopi am gyfres o e-byst sy'n ymwneud â chynllun atal tân South Wales Exports a JM Envirofuels (y Barri) Ltd

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15632a

Cais am fanylion holl dir y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei reoli (canran y rhaniad rhwng perchnogaeth rydd-ddaliad a lesddaliad/tenantiaeth)

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15640a

Cais am y datganiadau chwarterol a'r adroddiadau blynyddol ar gyfer gweithfeydd hylosgi mawr trwyddedig (wedi'u nodi â rhifau trwydded)

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15641a

Cais am gopïau o drwyddedau rhywogaethau i ladd cigfrain ers mis Ionawr 2015

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15642a

Cais am gopïau o unrhyw adroddiadau mewnol Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â'r contractau pren yr ymdriniwyd â nhw gan amodau Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â chyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2015/16, 2016/2017 a 2017/2018

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15644a

Cais am fanylion cymwysterau aelodau staff

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15658a

Cais am ddogfennau a gedwir gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n ymwneud â gwiwerod coch yng nghais 26C122, 26C122B a 26C122C

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15659a

Cais am gopi o'r holl ffeiliau perthnasol sy'n ymwneud â 'hawl gyfreithiol' ymgeisydd i gyflenwad dŵr (Cronfa Ddŵr Cyffty)

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15673a

Cais am gopi o adroddiadau ar achosion o lygredd – Neath Vale Supplier Park, Resolfen, SA11 4SR

EIR (2004)

Gwybodaeth a wrthodwyd nad yw’n cael ei chadw (dim prawf lles y cyhoedd) EIR 12.4(a). Nid yw'r wybodaeth gennym

ATI-15701a

Cais am wybodaeth mewn perthynas â phenderfyniad ynglŷn â phroses o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (Trwydded Forol Hinkley Point)

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15702a

Cais am ddogfennau mewn perthynas â dechrau tipio (Trwydded Forol Hinkley Point)

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15703a

Cais am ddata mewn perthynas â salwch staff yn Cyfoeth Naturiol Cymru

FOI (2000)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15725a

Cais am gopi o adroddiad ar achos o lygredd – Borders Industrial Estate, Saltney, Caer, CH4 8RJ

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15744a

Cais am nifer y trwyddedau lliniaru Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop a roddwyd yn y flwyddyn ddiwethaf

EIR (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-15775a

Cais am ohebiaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, methodoleg a chanlyniadau mewn perthynas â chais Hinkley Point am drwydded forol

EIR (2004)

Penderfynwyd peidio ag ymchwilio i'r mater

Diweddarwyd ddiwethaf