Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Mawrth 2020.

Cod Geiriau allweddol Math Statws

ATI-19326a

Gofyn am Adroddiadau Chwarel Brofiscin

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19182b

Gofyn am astudiaethau dichonoldeb ar Gynllun Lliniaru Llifogydd Aberteifi

Apêl Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Ymateb pwynt gwasanaeth

ATI-19288a

Gofyn am wybodaeth am y digwyddiad llygredd yn LL61

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19237a

Cais am restr o drwyddedau Rhywogaethau Gwarchodedig a roddwyd dros y 10 mlynedd diwethaf yn ardal y Barri

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19143a

Cais am gopïau o adroddiadau Adolygiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer cyfleusterau yng Nghymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19264a

Gofyn am wybodaeth am gyfyngu llif afon Efyrnwy i mewn i lifogydd afon Hafren

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19169a

Gofyn am wybodaeth am waith dur Tata, Port Talbot

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19182a

Gofyn am astudiaethau dichonoldeb ar Gynllun Lliniaru Llifogydd Aberteifi

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd gwrthodiad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(d) Yn cael ei gwblhau

ATI-19134a

Gofyn am wybodaeth am y contractwr ar gyfer gwyddau talcenwyn yr Ynys Las ar aber afon Dyfi

Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth Rhyddid Gwybodaeth Adran 43 Diddordebau masnachol

ATI-19108a

Cais am drwydded ar gyfer ystlumod ar gyfer yr eiddo yng Nghapel Dewi

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19116a

Cais am unrhyw ohebiaeth ar gyfer Cais Cynllunio NP5/62/399

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19131a

Gofyn am fanylion pellach ynglŷn â digwyddiadau

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19111a

Gofyn am unrhyw geisiadau modelu hydrolig a samplu ansawdd dŵr ar gyfer datblygiad Glan Llyn a datblygiad Cot Hill

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19095a

Gofyn am wybodaeth am Ystad Coetir Cyfoeth Naturiol Cymru

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwrthodwyd yn rhannol – Anfonwyd rhan o'r wybodaeth

ATI-18806b

Gofyn am wybodaeth bellach am Fferm Wynt Pen-y-Cymoedd

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb wedi'i olygu Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol

ATI-17012c

Gofyn am wybodaeth am y cyswllt rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Biomas Rhif 2

Apêl Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-19058a

Cais am wybodaeth sy'n ymwneud â'r clawdd llifogydd yn Llanwenarth

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-19057a

Gofyn am wybodaeth am grantiau Cyfoeth Naturiol Cymru a roddwyd i'r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru

ATI-19236a

Gofyn am Ryddhau Gofyniad Caniatâd Datblygu ar gyfer Morlyn Llanw Bae Abertawe

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Anfonwyd ymateb llawn

ATI-18935a

Gofyn am fanylion neu adroddiadau ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a ddaeth i rym sy'n ymwneud â Dyffryn Dyfrdwy.

Estyniad Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Anfonwyd ymateb llawn

 

Diweddarwyd ddiwethaf