Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ebrill 2019.

Cod Geiriau allweddol Math Statws
ATI-17269a Damwain yn y gweithle'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch – peidiwch â rhoi hyn ar y cofnod datgeliadau EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17334a Amserlen cwympo coed ger Draethen EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17330a Chwarel Brofiscin  EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17331a Digwyddiad llygredd Wrecsam EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17332a Y gost i'r trethdalwr o gymorthdaliadau a dalwyd i Fferm Wynt Hendy EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17053b Gohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Penfro neu Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau ynghylch storm EIR Appeal Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17341a Namau llosgydd y Barri EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-14750b Llygredd afon Nyfer – mis Ionawr 2018 Cyf Fish Legal:MA:NEV001/0001 EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17342a Camau gorfodi a gymerwyd yn erbyn Paperback Collection & Recycling Limited a/neu Gordon Anderson EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17148b Rhyddid gwybodaeth SoDdGA Dyfi Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar Ynys-hir EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17370a Asesiadau cydymffurfiaeth a ffurflenni datgan gwastraff EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17405a Ystadegau cytundebau dim datgeliad FOI (2000) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17410a Cyllid pysgodfa gocos Cilfach Tywyn EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17418a Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Heol Ynys, SA1 8EW EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
ATI-17333a Strwythur newydd staff Cyfoeth Naturiol Cymru FOI (2000) Yn fwy na'r terfyn ffioedd
ATI-17369a Prosiect y Ddraig Goch – estyniad arfaethedig Rheilffordd Llyn Tegid i'r Bala EIR (2004) Gwybodaeth heb ei chadw
ATI-17343a Safle tirlenwi Brynposteg, Llanidloes – gweithdrefn fonitro EIR (2004) Ymateb llawn wedi ei anfon
Diweddarwyd ddiwethaf