Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Ebrill 2018.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd  Esemptiad a weithredwyd
ATI-14518b Cais am gopi o'r holl adroddiadau pridd a wnaed ar gyfer Fferm Bwlchgwyn (AT1-14518a) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14929a Cais am wybodaeth bellach am ffiniau a hysbyswyd, yn dilyn arolwg diweddar gan CNC Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14941a Cais am wybodaeth am erlyniadau a wnaed ynglŷn â llygredd o beiriannau symudol ar gyfer golchi ceir Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-14863a Cais am wybodaeth mewn perthynas â gweithrediad gwaith CHP yn Fferm Trostrey Court, Trostre, ger Brynbuga, Sir Fynwy. Gan gynnwys gwybodaeth mewn perthynas ag unrhyw erlyniadau, rhybuddion neu gamau gorfodi  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14950a Cais am wybodaeth ynglŷn â phryd y gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru y cais cyntaf i fod yn rhan o gynllun 'Bags of Help' Tesco, pa mor llwyddiannus oedd y cais, a faint o arian grant a gafodd CNC o'r cynllun Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14965a Cais am drwyddedau, hanes erlyn a chydymffurfiaeth ar gyfer tri deiliad trwydded (Gavin Griffiths Recycling, South Wales Wood Recycling a South West Wood Processing) Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14951a Cais am yr holl weithdrefnau ac unrhyw ddeunydd arall yn ymwneud â sicrhau bod CNC yn bodloni ei ofynion statudol yn ymwneud â Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Ramsar pan fo trwyddedau yn cael eu rhoi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Gwybodaeth na chedwir gan CNC  
ATI-14967a Cais am wybodaeth am unrhyw drwyddedau a roddwyd i saethu adar sy'n bwyta pysgod ar Afon Wysg eleni, ble maent yn berthnasol a beth yw eu hamodau. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14970a Cais am yr holl adroddiadau a gohebiaeth CNC yn ymwneud â Chwarel Brofiscin Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15044a Cais am ddogfennau CNC ar lygredd ar Afon Llynfi a erlynwyd gan CNC ym mis Mawrth 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Tynnwyd y cais yn ôl  
ATI-14044b Cais dilynol o ran trwydded carthu ymbelydrol ar gyfer safle dympio Aber Hafren / Caerdydd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15045a Cais am gopïau o'r holl restrau gwirio dilysu GWC ar gyfer CRN A0057371 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15046a Cais am hysbysiadau a gafodd eu caniatáu ers mis Ionawr 2017 ar gyfer pob cod EWC hyd at y presennol. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15048a Cais am gyfanswm y tunelledd o wastraff pren cod EWC (19 12 07) a allforiwyd o Gymru yn ystod 2017 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15098a Cais am wybodaeth am wybodaeth amgylcheddol ar burfeydd ar draws y DU  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15080a Cais am unrhyw ddogfennau, cofnodion cyfarfod neu ffôn neu ohebiaeth a gedwir gan CNC yn cyfeirio at grŵp gweithredu llosgydd Dociau'r Barri, gan gynnwys unrhyw adolygiad o gyflwyniadau ymgynghorol yn ymwneud â phorthladd biomas y Barri. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15082a Cais am unrhyw ddogfennau yn dangos sut y gwnaeth CNC adolygu ac ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriadau cyhoeddus ar Fiomas y Barri.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15083a Cais am unrhyw ohebiaeth a gafodd CNC gyda'r gwasanaeth tân dros Fiomas y Barri, gan gynnwys dyddiadau'r ohebiaeth, gan gynnwys yr holl atodiadau a chofnodion cyfarfodydd  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15084a Cais am wybodaeth ar Transition Bro Gwaun yn gwneud cais am gwmpasu ynni llanwol. Yn ychwanegol, eisiau gwybodaeth ar gwmni o'r enw Wave-trinity, ac yn fwy penodol yr hyn a ddigwyddodd i'r £5 miliwn o gyllid Ewropeaidd ar gyfer Ocean Wave Rower y gwnaethant ei dderbyn. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15088a Cais am gopïau o'r cais Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, Ffurflen Sgrinio'r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, Cynllun Lleoliad a'r Cynllun Datblygu Chwarel ar gyfer y chwarel yn y Friog Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15097a Cais am ddogfen Excel yn amlinellu'r holl lygredd amgylcheddol yn afonydd Cymru dros y pum mlynedd ddiwethaf.  Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15123a Cais am safle cyfredol CNC o ran y cais am Drwydded Forol TLSB Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15105a Cais am yr holl ohebiaeth a chofnodion cyfarfod / galwadau ffôn rhwng CNC ac SRS o 1 Ionawr 2018 tan 28 Ebrill 2018 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15107a Cais am yr holl ddogfennau a chyfrifiadau a ddefnyddiwyd mewn perthynas â map Parth Llifogydd 2 yn Woodham Road a David Davies Road, Biomas Rhif 2. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-15109a Cais i ddod o hyd i ganlyniadau darn o waith a wnaed gan Adran Bioamrywiaeth Prifysgol Abertawe ar Weunydd Baglan, Moor Road, Port Talbot. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) Anfonwyd ymateb llawn  
ATI-14709b Cais am adolygiad mewnol o'r ffordd y gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru drin cais rhyddid gwybodaeth mewn perthynas â 'Llosgydd Biomas y Barri' Apêl Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol Ategwyd y penderfyniad gwreiddiol  
ATI-15026a Cais apêl ar gyfer gwybodaeth a ddiweddarwyd gan CNC ar y perygl o lifogydd yn ardal Nant y Rhath Apêl Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol Anfonwyd ymateb llawn  
Diweddarwyd ddiwethaf