Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Aelodau o'n Bwrdd

Darllennwch fywgraffiadau am ein haelodau Bwrdd

Diane McCrea (Cadeirydd)

Diane McCreaMae Diane McCrea wedi ymgymryd ag amrywiaeth o swyddi anweithredol yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol. Yn ddiweddar, cwblhaodd ei chyfnod gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, fel Cadeirydd Pwyllgor Cymru ac Is-gadeirydd Bwrdd Cymru a Lloegr.

Mae ganddi brofiad uniongyrchol o ddatblygu a chyflawni strategaethau a pholisïau sy’n adlewyrchu dyheadau ac anghenion cyfnewidiol mewn amrywiaeth o amgylcheddau, gan gynnwys dŵr, bwyd, cludiant, tai, gwasanaethau cwsmeriaid a chyfathrebu, a chyhoeddi. Mae ganddi wybodaeth eang am bolisïau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, cyflawni gwasanaethau a gwelliannau ar gyfer defnyddwyr, cwsmeriaid a’r cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru, y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol.

Ym myd academaidd Prifysgol Middlesex y dechreuodd gyrfa Diane, ac yna bu’n gweithio i’r cylchgrawn Which? Yn nes ymlaen yn ei chwmni ymgynghorol ei hun fe weithiodd gydag amrywiaeth o gleientiaid, gan gynnwys sefydliadau defnyddwyr, rheoleiddwyr, sefydliadau anllywodraethol byd-eang, WHO, FAO a Sefydliad Masnach y Byd.

Mae’n aelod o weithgor annibynnol Ofwat ar gydnerthedd, ac yng Nghymru hi yw Cadeirydd Shelter Cymru.

Penodwyd ar 09 Tachwedd 2015 am 3 Flynedd

Dr Madeleine Havard (Dirprwy Gadeirydd)

Dr Madeleine HavardGwyddonydd amgylcheddol yw Dr Madeleine Havard. Astudiodd Swoleg ac Astudiaethau Amgylcheddol, ac enillodd PhD mewn Bioleg Aberol a Chemeg. Mae wedi gweithio mewn sefydliadau amgylcheddol yn y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol (Y Cyngor Gwarchod Natur, WWF-UK, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru), ac fel Darlithydd mewn Gwyddorau Naturiol/Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae’n Ddarlithydd rhan amser gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Drwy gydol ei gyrfa, mae Madeleine wedi bod yn gysylltiedig â nifer o sefydliadau amgylcheddol ac addysgol mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd, gan gynnwys bod yn wirfoddolwr cadwraeth, yn Ymddiriedolwr ac yn Gadeirydd. Ar hyn o bryd hi yw Cadeirydd Rheoli Perygl Llifogydd Cymru, ac mae’n aelod o Bwyllgor Cronfa Dreftadaeth y Loteri Cymru.

Mae Madeleine yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg CNC, a’r Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig. Mae’n eistedd ar Grwpiau Bwrdd yr Amgylchedd, Cymunedau a Gwybodaeth. a hi yw Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Bwrdd. 

Ailbenodwyd ar 01 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Syr Paul Williams, OBE, CStJ, DL

Syr Paul WilliamsMae Syr Paul yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a'r Grŵp Cynghori Trosiannol. Mae’n aelod hefyd o Fwrdd Cynghori'r Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ac o Gomisiwn Bevan. Mae’n Feili Tyddewi ac yn Ymddiriedolwr a Chadeirydd ar Bwyllgor Archwilio St John Cymru. Mae hefyd yn un o Ymddiriedolwyr y RVS ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Buddsoddi. Mae Syr Paul yn un o Ymddiriedolwyr ac yn Gadeirydd ar Fwrdd Gweithrediadau’r RMBI. Mae’n gyn- Gadeirydd ar y 2025 Think Tank ac yn aelod o Gomisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru. Mae’n Aelod Cyswllt gyda Harvey Nash.

Mae gyrfa ddisglair Syr Paul yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol wedi rhychwantu 45 o flynyddoedd ac wedi cynnwys penodiadau fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr y GIG. Roedd yn Brif Swyddog Gweithredol ar dair o Ymddiriedolaethau’r GIG ac yn Llywydd y Sefydliad Rheoli Gofal Iechyd. Mae’n Gydymaith y Sefydliad Rheolaeth Siartredig, yn Gydymaith y Sefydliad Rheoli Gofal Iechyd ac yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae gan Syr Paul Ddiploma Ôl-radd mewn Astudiaethau Rheoli, Doethuriaeth Anrhydeddus o Brifysgol De Cymru ac mae’n Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Roedd yn Uchel Siryf De Morgannwg rhwng 2007-08 ac ef yw Dirprwy Raglaw De Morgannwg ers 2010.

Yn Ebrill 2013, cafodd ei benodi gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i gadeirio’r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus.Adroddodd y Comisiwn yn Ionawr 2014 gan wneud dros chwe-deg o argymhellion i wella perfformiad y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys argymhelliad i leihau’n sylweddol nifer yr awdurdodau lleol.

Penodwyd Syr Paul yn Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) yn 2000 am wasanaethau i’r GIG yng Nghymru, ac ef oedd Llywydd Sefydliad Rheoli Gofal Iechyd (IHM) y DU rhwng 2002 a 2005. Cafodd ei wneud yn Swyddog yn 2009, yn Gomander yn 2011 ac yn Farchog Urdd Sant Ioan yn 2015.  Yn 2011 cafodd ei urddo’n farchog yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Ailbenodwyd ar 01 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Andy Middleton

Andy MiddletonMae Andy’n entrepreneur cymdeithasol a Sylfaenydd/Cyfarwyddwr y Grŵp TYF yn Nhyddewi.Pob blwyddyn mae TYF yn mynd â 10,000 o bobl i chwarae mewn natur wyllt, gan arwain grwpiau ysgol ar anturiaethau y tu mewn a’r tu allan i’r dosbarth.Mae TYF yn gweithio gyda busnesau, llywodraeth a’r trydydd sector i geisio cyflwyno mwy o newid yng nghyswllt cynaliadwyedd a’i gyflwyno’n gynt.

Drwy ei rôl gyda TYF, mae Andy’n helpu busnesau mawr, mentrau cymdeithasol ac elusennau i gysylltu syniadau a gweithredu.TYF oedd busnes carbon niwtral cyntaf Cymru ac mae’n aelod o One Percent for the Planet. Yn 2013, lansiodd Andy Slipstream Wales, ‘prosiect newid’ cenedlaethol sy’n ceisio dod â busnesau mawr a llywodraeth leol a chenedlaethol at ei gilydd i rannu’r arbenigedd fydd yn cyflymu arloesi er mwyn sicrhau cynaliadwyedd.

Mae Andy’n cynghori Cynghorau Abertawe a Sir Fynwy ac yn cymell egwyddorion cynaliadwyedd a mwy o gydweithredu i leihau effaith toriadau cyllideb.Mae hefyd yn gweithio â Llywodraeth Cymru ar brosiectau cynaliadwyedd.

Mae Andy’n Gyfarwyddwr Cyswllt ar INSPIRE, y Sefydliad dros Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, ac yn gyfarwyddwr ar nifer o fusnesau cynaliadwyedd a datblygu eraill.Roedd yn un o sylfaenwyr y BCI (Biomimicry for Creative Innovation), cwmni ymgynghorol sy’n arbenigo mewn defnyddio patrymau, egwyddorion a phrofiadau mewn natur i helpu timau a swyddogion gweithredol i ddeall a chynllunio ar gyfer newid.Roedd hefyd yn bartner sefydlu, siaradwr ac yn un o hwyluswyr y Darlithoedd DO.

Roedd Andy’n Aelod Cyngor o Gyngor Cefn Gwlad Cymru am bum mlynedd gan wasanaethu fel aelod penodedig ar fwrdd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yn ei waith gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, Andy yw Cadeirydd y Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig, mae’n Aelod o Is-grwpiau’r Economi, Menter a’r Amgylchedd ac yn Hyrwyddwr Syniadau Da. 

Ailbenodwyd ar 01 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Nigel Reader CBE

Nigel ReaderMae Nigel Reader CBE wedi bod yn aelod o Fwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol Trysorlys EM ac yn aelod o Grŵp Cynghori Prosiect Cyfrifyddu er Cynaliadwyedd Tywysog Cymru. Mae hefyd yn ymddiriedolwr ac yn drysorydd anrhydeddus ar gyfer elusen datblygu rhyngwladol o’r enw Excellent Development ac mae’n aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg y Cydbwyllgor Gwarchod Natur. Mae hefyd wedi bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr yr elusen datblygu rhyngwladol WaterAid rhwng 1999 a 2011, a bu’n cadeirio pwyllgor archwilio WaterAid am ran helaeth o'r cyfnod hwnnw.

Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Fyrddau Natural England a'r Sefydliad Rheoli Morol ac mae'n cadeirio Pwyllgorau Archwilio a Risg y ddau gorff.  Dyfarnwyd y CBE iddo yn 2007 am ei wasanaethau i'r amgylchedd naturiol.  Ef yw cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol yn ogystal â Grŵp Cymunedau'r Bwrdd.

Ailbenodwyd ar 01 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Dr Ruth Hall CB

Dr Ruth HallGyda chefndir proffesiynol mewn meddygaeth, dechreuodd Ruth weithio fel ymgynghorydd iechyd y cyhoedd yng Ngogledd Cymru ym 1990, gan arbenigo ym maes iechyd yr amgylchedd, cyn cael ei phenodi'n Brif Swyddog Meddygol Cymru, swydd y bu’n ei chyflawni rhwng 1997 a 2005.

Roedd Ruth yn un o gyfarwyddwyr anweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd rhwng 2005 a 2012 a bu'n aelod arbenigol o Banel Cynghori Ofwat ar Reoleiddio yn y Dyfodol rhwng 2009 a 2012.

Mae'n aelod o Bwyllgor Cynghori Iechyd y Cyhoedd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) ac mae ganddi Gadair Athro Gwadd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.  Mae Ruth hefyd yn aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd a’u Bwrdd yng Nghymru, ac mae'n un o Lywodraethwyr Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru, a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi’n gyd-Gadeirydd Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth.

Mae Ruth yn arwain Grŵp Bwrdd Cymunedau Cyfoeth Naturiol Cymru; mae’n gadeirydd Fforwm Mynediad Cenedlaethol Cymru ac yn aelod o Bwyllgor Cyflogau a Phwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Ailbenodwyd ar 01 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Elizabeth Haywood

Elizabeth HaywoodMae Elizabeth Haywood yn gyfarwyddwr BBaCh, Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd  profiadol sy’n cyfuno dealltwriaeth o arweiniaeth strategol gyda dealltwriaeth gadarn o lywodraethu, rheoli cyllid a’r heriau sy’n gysylltiedig â datblygu busnes. Hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Menyw y Flwyddyn Cymru (1994).

Mae Elizabeth wedi gweithio yn Ewrop ac America. Fe dreuliodd 25 mlynedd yn cysylltu y sectorau preifat a chyhoeddus ac mae ganddi brofiad o reoleiddio diwydiannau (trafnidiaeth, ynni). Bu yn Gyfarwyddwr CBI Cymru a bellach, mae hi’n Rheolwr Gyfarwyddwr ar fusnes recriwtio. Ar hyn o bryd, mae hi’n aelod o Fyrddau SP Energy Networks, Leonard Cheshire Disability a Hendre Group. 

Penodwyd ar 09 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Karen Balmer  

Karen BalmerMae Karen Balmer yn gyfrifydd a gymhwysodd gyda’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad ym maes rheoli cyllid. Bu’n rhoi arweiniad gweithredol a strategol ym maes cyllid i’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector dielw.

Ar hyn o bryd Karen yw Prifweithredwr Groundwork Gogledd Cymru. Elusen amgylcheddol yw honno sy’n cydweithio â phartneriaid i fynd i’r afael â materion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy’n wynebu cymunedau lleol.

Mae hi’n Ymddiriedolwr ac yn Gyfarwyddwr ar nifer o elusennau bach ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o Fyrddau. Yn 2014 cafodd ei phenodi’n aelod etholedig o Fwrdd Agored Cymru. 

Penodwyd ar 09 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Howard Davies  

Howard DaviesMae Howard Davies wedi gweithio am chwe mlynedd ar hugain yn y sector amgylcheddol. Cyn cael swydd fel Uwch-warden yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd, roedd Howard yn Swyddog Sirol i’r elusen gadwraeth BTCV yng Ngogledd-ddwyrain Cymru ac yn ddiweddarach, bu’n gweithio â thîm Diogelu Tirweddau Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn gweithio â’r Parciau Cenedlaethol a’r AHNE yng Nghymru.

Wedi cyfnod fel Cyfarwyddwr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru, fe’i gwnaed yn Brif Weithredwr Cymdeithas Genedlaethol Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, yn cynrychioli buddiannau’r Teulu AHNE ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae Howard ym ymddiddori’n fawr mewn rheoli tir integredig a’r berthynas rhwng pobl a lleoedd.  Mae ganddo ddiddordeb brwd ac yn ymwneud llawer â’r maes rheoli tirweddau wedi’u gwarchod ac yn ymddiddori’n fawr yn y broses o gydweithio ar draws rhwydweithiau, adeiladu consensws a defnyddio ffynonellau agored i ddatrys problemau yn y maes amgylcheddol.

Mae Howard yn angerddol dros yr amgylchedd naturiol. Ef yw Prif Weithredwr Cymdeithas Genedlaethol Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, a chyn hyn ef oedd Cyfarwyddwr Ymddiriedolaethau Natur Cymru.

Dechreuodd ei yrfa mewn ffermio, ac yn ddiweddarach bu’n gweithio i amrywiaeth o sefydliadau cadwraeth ymarferol yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus, cyn symud ymlaen i weithio yn nhîm Tirweddau Gwarchodedig Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Mae gan Howard radd mewn Gwyddorau Naturiol gyda Bioleg, ynghyd â diddordeb angerddol yn y berthynas rhwng pobl a lleoedd, ac mae’n hyrwyddo cydweithio, creu consensws a dull ffynhonnell agored o daclo materion amgylcheddol. Mae’n brofiadol mewn cynllunio strategol a datblygu tîm. 

Penodwyd ar 09 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd 

Zoë Henderson

Zoë HendersonMerch i ffermwr o Ogledd Cymru yw Zoë Henderson ac astudiodd Economeg Amaethyddol ym Mhrifysgol Llundain cyn cychwyn ar yrfa 25 mlynedd mewn busnes a marchnata yn The Dow Chemical Company. Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiodd ar lefel uwch yn y DU, Ewrop a’r Unol Daleithiau mewn amrywiaeth o swyddi arwain mewn meysydd fel gwarchod cnydau, hadau a biotechnoleg.

Mae ganddi brofiad eang mewn amaethyddiaeth, arwain, datblygu busnes strategol, marchnata, datblygu adnoddau dynol a busnesau newydd, ac mae bob amser wedi bod â rhan weithredol mewn materion yn ymwneud â diwydiannau a chynrychioli diwydiannau.

Ar hyn o bryd mae Zoë yn aelod Bwrdd Anweithredol o AHDB Potatoes, sector o’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth. a hi yw Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Bwrdd.

Mae hefyd wedi rhoi cymorth ymgynghorol i amrywiaeth o brosiectau a busnesau, mae’n rhedeg busnes llenni a chynllunio mewnol bach ac mae’n rheoli prosiect ar gyfer datblygu cyrchfan wyliau ar y fferm deuluol yng Ngogledd Cymru. Mae’n Ymddiriedolwraig y Grŵp Dyddio Hen Dai Cymreig, mae’n stiward yn y Sioe Amaethyddol Frenhinol ac mae’n aelod o bwyllgorau amrywiol. 

Penodwyd ar 09 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

Chris Blake

Chris BlakeChris Blake yw cyd-sylfaenydd The Green Valleys Community Interest Company sydd wedi ennill llu o wobrau a’i is-gwmni TGV Hydro Limited – cwmni sy’n ymrwymo i helpu cymunedau ostwng eu hallyriadau carbon. Yn 2010, cafodd ei gydnabod ar Restr Werdd Cymru 2010 am ei gyfraniad i gynaliadwyedd cymunedol.

Mae ganddo brofiad penodol o gynhyrchu ynni adnewyddadwy drwy ddefnyddio ynni dŵr micro ac mae ganddo brofiad o godi arian ar gyfer mentrau masnachol a chymdeithasol.

Mae ganddo brofiad helaeth ar lefel Bwrdd a hynny fel aelod Gweithredol ac aelod Anweithredol o fyrddau yn y sector cyhoeddi. 

Penodwyd ar 09 Tachwedd 2015 am 2 Flynedd

 

Kevin Ingram (Prif Weithredwr Dros Dro)

Mae Kevin yn aelod o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig ac mae ganddo radd BSc mewn Gwyddor Rheoli.

Mae wedi gweithio am fwy na 25 mlynedd yn y sectorau preifat a chyhoeddus, gan gwmpasu amrywiaeth o fusnesau, yn cynnwys gwasanaethau a gweithgynhyrchu.

Mae’n brofiadol ym mhob agwedd o gyllid, o ddatblygu strategaeth i lywodraethu ac adrodd ariannol ac mae wedi cymryd rôl arweiniol ym maes gwasanaethau cymorth corfforaethol gan gynnwys TGCh, cynllunio busnes, cyfreithiol, caffael ac asedau corfforaethol.

Treuliodd fwy na 6 mlynedd mewn maes ariannol yn Asiantaeth yr Amgylchedd, gan weithio yn y brif swyddfa ac i’r rhanbarthau, gan gynnwys Pennaeth Cyllid Cymru, o 2009 hyd at 2013.

Ers mis Ebrill 2013 mae Kevin wedi bod yn Gyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol CNC.

Ef yw’r Prif Weithredwr nes bydd Clare Pillman yn ymgymryd â’r swydd ddiwedd mis Chwefror 2018.

 

Cofrestr buddiannau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni swyddogaethau cyhoeddus eu natur ac rydyn ni felly’n rhwym wrth ddyletswydd i gyflawni ein busnes yn unol â safonau ymddygiad derbyniol ar gyfer cyrff cyhoeddus.

Er mwyn i Cyfoeth Naturiol Cymru gydymffurfio â’r safonau ar fod yn agored ac yn atebol a osodir gan Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus (OCPA), mae’n ofynnol i aelodau ddatgan unrhyw fudd a allai fod yn berthnasol i waith y sefydliad.

Gofynnir i holl aelodau’r Bwrdd ddatgan unrhyw fuddiannau personol a heb fod yn bersonol (er enghraifft, rhai’n ymwneud ag adrannau prifysgol y gallai aelod fod yn gyfrifol amdanynt) os ydynt yn teimlo y gallent wrthdaro â’u cyfrifoldebau fel aelod o’r Bwrdd, neu a allai gael eu gweld gan aelod rhesymol o’r cyhoedd fel rhywbeth a allai ddylanwadu ar eu barn.Gofynnir i aelodau’r Bwrdd ddatgan buddiannau ariannol a heb fod yn ariannol.

Bydd buddiannau aelodau’r Bwrdd yn cael eu hadolygu’n flynyddol a chyhoeddir unrhyw newidiadau ar ein gwefan.Gofynnir i aelodau hefyd ddatgan, ar ddechrau cyfarfodydd y Bwrdd, unrhyw fuddiannau penodol a allai fod ganddynt sy’n berthnasol i eitemau ar yr agenda.Yn yr achosion hyn, gofynnir i’r aelod fynd allan tra bydd yr eitemau hynny’n cael eu trafod. 

Lwfansau aelodau’r Bwrdd

Caiff Aelodau’r Bwrdd eu had-dalu am y costau yr achosir iddynt wrth deithio ar fusnes Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys cyrsiau hyfforddiant.Mae’r costau’n cynnwys llety, cynhaliaeth (gan gynnwys prydau bwyd a lluniaeth) a theithio.

Rydym yn cydnabod bod angen i lawer o'n cynrychiolwyr deithio fel rhan o'u busnes bob dydd, i sicrhau bod targedau ein cynllun busnes uchelgeisiol yn cael eu cwrdd.Defnyddiwn y dulliau teithio mwyaf priodol ac ystyriwn gynaliadwyedd, hwylustod ac effeithlonrwydd (ar gyfer yr unigolyn a Cyfoeth Naturiol Cymru), yn ogystal â’r gost i’r sefydliad.

Cyhoeddir manylion y taliadau yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

Cysylltu â ni

Ebost:ysgrifenyddiaethbwrddCNC@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.